Vacibi namazlardan sonra oxunan gündəlik dualar(03.04.2020 | 13:37)
yə Əliyyu, yə Əzim, yə Ğafuru, yə rahim. Əntər-rabbul-Əzim. Əlləzi leysə kəmislihi şəy. və huvəs-səmiul-bəsir. və həzə şəhrun əzzəmtəhu və kərramtəhu və şərraftəhu və fəzzaltəhu ələş-şuhur. və huvəş-şəhrul-ləzi fəraztə siyəməhu ələyy. və huvə şəhru raməzan. Əlləzi ənzəltə fihil-quran. hudən lin-nəsi və bəyyinətin minəl-hudə vəl furqan. və cəəltə fihi leylətəl-qədr. və cəəltəhə xeyran min əlfi şəhr. fəyəzəl-mənni və lə yumənnu əleykə munnə əleyyə bifəkəki raqabəti minən-nər. fimən təmunnu əleyh və ədxilnil-cənnəh. birahmətikə yə Ərhəmər-rahimin. tərcüməsi: ey ulu, ey Əzəmətli, ey bağışlayan, ey rəhm edən, sən böyük allahsan. elə allah ki, ona bənzəri yoxdur, eşidən və görəndir. bu ramazan ayı, sənin bütün başqa aylardan böyük və hörmət etdiyin, şərəfli edib, üstün tutduğun bir aydır. elə bir ay ki, onda oruc tutmağı mənə vacib etmisən. və o, sənin insanların hidayəti üçün quranı və haqqı batildən ayıran, doğru yola yönəldən açıq-aşkar dəlilləri nazil etdiyin ramazan ayıdır. və o ramazan ayında qədr gecəsini qərar verib, o gecəni min aydan xeyirli etdi. ey minnət sahibi, sənə minnət göstərilməz. mənə, minnət göstərilən bəndələrinin dəstəsində əzabdan azad etməklə minnət qoy və məni cənnətə daxil et, ey mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi. Əllahummə ədxil ələ əhlil-quburis-surur. Əllahummə əğni kullə fəqir. Əllahummə əşbi kullə cəi. Əllahumməksu kullə uryən. Əllahumməqzi dəynə kulli mədin. Əllahummə fərric ən kulli məkrub. Əllahummə ruddə kullə ğarib. Əllahummə fukkə kullə əsir. Əllahummə əslih kullə fəsidin min umuril-muslimin. Əllahumməşfi kullə məriz. Əllahummə suddə fəqranə biğinək. Əllahummə ğayyir su-ə həlinə bi husni həlik. Əllahumməqzi ənnəd-dəynə və əğninə minəl-fəqr. İnnəkə ələ kulli şəyin qadir. tərcüməsi: İlahi, qəbristan əhlinə şadlıq verib, onları sevindir! İlahi, bütün kasıb və yoxsulları dövlətli et! İlahi, bütün acları doyuzdur! İlahi, libası olmayan bütün yoxsulları geyindir! İlahi, bütün borcluların borclarını ödə! İlahi, bütün çətinlikdə yaşayanları qəm-qüssədən azad et! İlahi, bütün qəribləri öz vətənlərinə qaytar! İlahi, bütün əsirləri əsirlikdən qurtar! İlahi, möminlərin işlərində fəsad törədənləri islah et! İlahi, bütün xəstələrə şəfa ver! İlahi, Öz sərvətinlə bizim yoxsulluğumuzu aradan qaldır! İlahi, Öz gözəl halınla bizim uğursuzluğumuzu dəyişdir! İlahi, bizim borclarımızı ödə və bizə yoxsulluqdan nicat ver! həqiqətən, sən hər bir şeyə qadirsən. ============================================================== allahummə ləkə sumtu və bikə aməntu və əleykə təvəkkəltu və əla rizqikə əftərtu və sauməl - ğədi min şəhri ramazanə nəvəytu, fəğfirli ma qəddəmtu və ma əxxərtu.
 0  40  + 10