Peygemberler Haqqinda qisa melumat...(03.04.2020 | 13:10)
ey allahın rəsulu, bizə peygemberler haqqında danıŞın. deyiniz görək dünyaya neçə peygember gelib və onların neçəsi mürsəldir, neçəsi nəbidir ? daha sonra deyiniz görək onların neçəsinin kitabı və əl yazması bizə gəlib çatıb ? allah yer üzünə 124 min peygember göndərib. onlardan 313 - ü mürsəldir, yəni allahın rəsulu, elçiləridir. yerdə qalanlar isə nəbilərdir, yəni xəbər verənlərdir. o peygəmbərləri allahın rəsulu, elçisi adlandırmaq olar ki, cəbrail (allah ondan razı olsun) onlarla söhbət etmiŞ, onlara peygəmbərlik verilməsi xəbərini gətirmiŞdir. mənimlə birlikdə belə peygemberler 313 nəfərdir. deyilmiŞ 313 nəfərin 28-i o peygemberlerdir ki, allah təala müqəddəs kitabda - quranda onların adlarını çəkir. bu elçilərdən 28-cisi quranda deyildiyi kimi, axirzəman peygember mənəm. quranda adları çəkilən 28 peygemberdən 7-nə kitab və lülə halında bükülmüŞ kagız, yəni risalə nazil olub. bunlardan 1-cisi Şis peygemberdir, 2-cisi idris peygember, 3-sü ibrahim peygember, 4-cüsü musa peygember , 5-cisi davud peygember, 6-cısı isa peygember, 7-cisi mənəm, axirzəman peygember. göydən 4 kitab və 100 risalə nazil olub. risalələrdən 50-si Şis peygemberə, 30-zu idris peygemberə, 20-si ibrahim peygemberə, göndərilib. kitablara gəldikdə onlardan - tövrat musa peygemberə, zəbur davud peygemberə, incil isa peygemberə, müqəddəs quran isə mən məhəmməd peygemberə göndərilib. dediyim bu kitabların 4-ü də ramazan ayında nazil olub. tövrat ramazan ayının 1-də, zəbur 7-də, incil 13-də, quran isə 27-də göndərilib. ölüb sonra dirilən peygemberlər 4 nəfərdir. yunis, idris, asif, cərcis. 5 nəfər peygəmbər vardır ki, göylərə merac etmiŞdir. adəm, musa, idris, isa, mən məhəmməd peygəmbər. hazırda 4 peygəmbər sagdır. ikisi göydədir, ikisi yerdə. göydə olan peygəmbərlər idris və isadır. yerdə olan peygəmbərlərdən biri xızır, bir isə ilyas peygəmbərdir. 4 dəfə ölüb sonra dirilən peygəmbər cərcis peygəmbərdir. allah təala xeyir-duasını bunların üstündən əsirgəmiyəcək əlbətdə...
 0  26  + 9