Örtülü tabutun düzəldilməsi(04.05.2020 | 12:44)
Örtülü tabutun düzəldilməsi. bir mənbədə isə belə deyilir: «fatimə (s.ə) Əsma binti Ümeysə buyurdu: __ mən qadınların cənazəsi aparılan taxtanı özümə layiq bilmirəm. Çünki cənazənin üstünə parça atırlar və bədən tamamilə parçanın üstündən görünür. cənazəni görən isə meyitin kişi və ya qadın olduğunu duyur. mən zəifləmişəm və bədənimdə ət qalmayıb. mənim bədənimin örtülməsi üçün bir şey düzəltməzsənmi? Əsma dedi: __ həbəşistanda olduğum vaxt həbəşlər cənazəni aparmaq üçün bədəni tamamilə örtən şeylər düzəltmişdilər. Əgər istəyirsənsə, ona oxşar bir şey düzəldim. fatimə (s.ə): __ düzəlt. Əsma taxtadan döşəmə, sonra isə xurma ağacının budaqlarından istədi. onları taxtın pəyələrinə bağladı, sonra onun üstünə bir parça çəkib fatimə (s.ə)-yə dedi: __ həbəşistanda camaatın istifadə etdiyi tabut belə idi. fatimə (s.ə) bunu çox bəyəndi və buyurdu: __ allah səni cəhənnəm odundan qorusun, bu tabutdan birini də mənimçün düzəlt və məni onunla ört. rəvayət olunubdur ki, peyğəmbərin vəfatından sonra həzrəti-zəhra (s.ə)-nın dodaqlarından təbəssüm silinmişdi, ancaq bu tabutu görəndə xəfifcə gülümsəmiş və buyurmuşdu: __ bu tabut nə qədər gözəl və yaxşıdır. bundan cənazənin qadına, ya kişiyə aid olması bilinmir». mühacir və ənsar qadınlarından həzrəti-zəhra (s.ə)-nın görüşünə gələnlər və o xanım(s.ə)-ın xütbəsi. təbərsi «ehticac» kitabında (ic,səh.147.) süveyd ibn qüflənin söylədiklərini belə təsvir edir: həzrəti-fatimə (s.ə) ölüm yatağında olarkən mühacir və ənsar qadınlarından bir qrupu onun yanına gəlib belə ərz etdi: __ ey peyğəmbər (s) qızı, bu xəstəliklə səhəri necə açdınız? fatimə (s.ə) allaha həmd və səna dedikdən, eləcə də atası peyğəmbər (s)-ə salam göndərdikdən sonra buyurdu: __ and olsun allaha! səhəri sizin dünyanı, sizin kişiləri bəyənmədiyim halda açdım. sizin kişiləri düşmən bilirəm, çünki onları öz dilimin altında yoxlayıb, ağzımdan tulladım və onları sınaqdan sonra tanıdım. İti qılıncların kütləşməsi, (yəni sizin kişilərin əvvəllər İslamın inkişafı yolundakı fəallığı, sonradan isə bu məsələdə süsüt olmaları), iman gətirdikdən sonra dindən çıxıb dünyəvi həvəslərə aludə olaraq azğınlaşmaq çox çirkindir. nə qədər çirkindir bu dəstə (bizim hüququmuzu müdafiə etməyənlər) və onlar üçün İlahi əzab. onlar özlərini əbədi axirət əzabına düçar etdilər. görərsiniz, əzabın ağır daşını onların boynuna saldım və onların çirkin əməllərinin cavabını onlara qaytardım. onları boşladım, əməlləri paltar kimi onların əyinlərini bürüdü. bizə zülm edənlərdən allahın geniş rəhməti kəsilsin və onlar o rəhmətdən uzaq düşsünlər. vay olsun onlara ki, rəhbərlik və imamlıq məqamını möhkəm risalət dağlarından aldılar, nübüvvət və hidayət köklərini və cəbrayılın nazil olduğu yeri haqqın sahibindən məhrum etdilər. bilin ki, sizin kişilərin əməlləri, aşkar bir ziyandır (İslama). Çünki onlar Əli(ə.s)-dən üz çevirdilər. and olsun allaha! Əli(ə.s)-nin qılıncı meydanda iti və kəsərli olub. o, ölümdən qorxmurdu, öz qüdrətli əlləri ilə düşmən cəngavərlərini fəlakət torpağına atıb məhv edirdi. allaha and olsun! Əgər onlar ümmətin idarəsini Əli(ə.s)-yə tapşırsaydılar, o(ə.s), hər yolundan azanı yola gətirərdi. Əli(ə.s) aşkar hüccətdən qaçanları qaytarardı. o camaatı haqqa tərəf elə sövqləndirərdi ki, haqqa üz tutanların nə ağzı yaralanar, nə də yorulardı. Əli(ə.s) onları çoxlu, həm də ətirli şəlalələrə varid edərdi. o şəlalələrin suyu və ətrafı saf, pak olardı. bəli, Əmirəlmöminin(ə.s) onları məhz bu cür sularla sirab edərdi. həzrəti-Əli(ə.s) özü onların dünyasından bəhrələnmədiyi bir halda nəsihət edərdi. məqamını öhdəsinə götürsəydi, doğru və yalançı, təqvalı və həris insanlar bir-birindən fərqlənərdilər. «və əgər şəhərlərdə və kəndlərdə yaşayan camaat iman gətirib təqvalı olsalar yerin və göyün bərəkətləri onlar üçün açılar (onlara verilər). amma onlar (həqiqətləri) inkar etdilər, biz də onları öz əməllərinin cəzasıyla cəzalandırdıq». (Əraf, 96) «və bu dəstədən o kəslər ki, zülm etdilər, öz pis əməllərinin cəzasına çatacaqlar və heç vaxt İlahi əzabın cəngəlliklərindən qaça bilməyəcəklər». (zümər, 51) zəmanəyə bax! ey kaş biləydim ki, bu (bivəfa) camaat nəyə və kimə arxalanıb belə ailəyə təhqir və zülm edib pis yol seçdilər?! onlar bizə zülm etdilər və bizə kömək etmədilər. and olsun allaha, möhkəm qanadları buraxıb toyuq qanadlarına yapışdılar. kül olsun elə başlara ki, sahibləri yaxşı iş gördüklərini güman edirdilər, amma cahil tamahkardırlar. «İtaət etmək üçün haqqa hidayət edən şəxs layiqlidirmi, ya özü hidayət olmayan şəxs? məgər ki (başqası tərəfindən) hidayət oluna? sizə nə olub? necə də (batil) hökm verirsiniz?» (yunis, 35) bilin ! canıma and olsun, sizin (kişilərin) bu hərəkətiniz çox çəkməz, vaxt gələr ki, sona yetər. cəza vaxtı çatdıqda azğınlar öz layiqli cəzalarını alarlar. gələcək nəsillər isə özlərindən qabaq yaşayanların aqibətinə baxar, ibrət götürər. fitnə və bəla gözləyin, özünüzü iti qılınclar, zalımlar səltənəti, ümumi hərc-mərcliyə hazırlayın. zalımlar sizi çalıb-çaparlar, sizin üçün çox az bir şey qoyarlar. sizin cəmiyyətinizi qətlə yetirərlər. o vaxt düzgün rəhbərlik xəttindən ayrıldığınız üçün həsrət çəkərsiniz. sizin qəlbləriniz kor olubdur. fatimə (s.ə)-nin nitqinin mühacir və ənsar qadınları vasitəsilə təbliğ olunması. süveyl ibn qüflə deyir ki, fatimə (s.ə)-nin görüşünə gələnlər (qadınlar) həzrəti-zəhra (s.ə)-nın sözlərini öz ərlərinə çatdırdılar. mühacir və ənsar böyüklərindən bəzisi üzr istəmək üçün fatimə (s.ə)-nin hüzuruna gəlib belə ərz etdilər: __ ey dünya qadınlarının xanımı! Əgər Əli(ə) xilafət məqamını tez bildirsəydi, biz ona beyət edərdik və başqa heç kimin ardınca getməzdik. amma Əbu bəkr qabağa düşdü, nəticədə, biz də ona beyət etmişik. (İş-işdən keçib.) fatimə (s.ə) onlara buyurdu: __ məndən uzaqlaşın. artıq sizin üçün üzr gətirməyə bir bəhanə qalmayıbdır. göstərdiyiniz süstlük, laqeydlik və günahınızdın sonra üzrxahlığa yer yoxdur. niyə əvvəldən aldandınız? fatimə (s.ə)-nin Ümmü sələməyə cavabı. «biharül-ənvar» kitabında Əyyaşinin təfsirinə əsaslanaraq belə qeyd edilir: «Ümmü sələmə (peyğəmbər (s)-in təqvalı, sevimli qadınlarından biri) fatimə (s.ə)-nin görüşünə gəlib belə söylədi: __ ey allah peyğəmbərinin qızı, səhəri necə açdın? fatimə (s.ə) : __ səhəri böyük kədərlə açdım. birincisi, atamdan ayrı düşdüyümə görə ciyərim bir parça qan olub; ikincisi, allah elçisi(s)-nin vəsisinə edilən zülmdən qəlbim odlanır. and olsun allaha! Əmirəlmöminin Əli(ə.s)-ni təhqir etdilər. o həzrət bir də onda gördü ki, xilafət və imamət məqamını ondan oğurlayıblar və allahın kitabının və peyğəmbər (s) sünnətinin əksinə əməl ediblər. bu azğınlığın səbəbi budur ki, Əli(ə.s) onların sevdikləri insanları __ müşrikləri bədr və Ühüd müharibələrində məhv etmişdi. onlar öz həsəd, kin atəşlərini Əli(ə.s)-dən intiqam almaqla söndürdülər. xilafəti onun əlindən aldılar. atamın rəhmətindən sonra çoxalıb qalmış və gizli ədavətlər üzə çıxdı, söz- gəzdirənlərin, ara qızışdıran adamların köməyi ilə bizimlə düşmənçiliyə başladılar və bizi intiqam axtaranların hədəfi etdilər. birdəfəlik iman kəməndini kəsdilər, iman cilvəsini iman kamalından ayırdılar. peyğəmbərlərin ağası(s)-nın risalətini və Əmirəlmöminin(ə.s)-in xəlifəliyini ayaq altına qoydular. dünyaya aldanaraq öz mənafeləri naminə Əli(ə.s)-nin köməyə dəvətini də qəbul etmədilər. Çünki Əli(ə.s) onların atalarını müharibələrdə və cinayət etdikləri üçün məhv etmişdi. 1.fatimə (s.ə)-nin Əbu bəkr və Ömərə söylədikləri. fatimə (s.ə) şəhadət çarpayısında son günlərini yaşayarkən Əli(ə.s)-yə vəsiyyət etdi ki, onun(fatimə (s.ə)-nin) həyatında olan hadisələri (başına gələnləri) gizli saxlasın və ağır xəstəliyi haqqında heç kəsə xəbər verməsin. İmam Əli(ə.s) onun vəsiyyətini yerinə yetirdi. Əli(ə.s) özü fatimə (s.ə)-yə qulluq edirdi. Əsma binti Ümeys də (o vaxtlar Əbu bəkrin arvadı idi) zəhra (s.ə)-nın «xəstəliyinin gizli saxlanılması» vəsiyyətini yerinə yetirmiş olsun deyə, gizlin-gizlin zəhra (s.ə)-ya xidmət edirdi. peyğəmbər (s) (özündən sonra) zəhra (s.ə)-nın başına gələcək zülmlər barədə ona xəbər verdiyi kimi, bu xəstəliyini də qabaqcadan xəbər vermişdi. sonra fatimə (s.ə)-nin ağrıları daha da gücləndi. allah-təala (məna aləmində) həzrəti-məryəmi fatimə (s.ə)-yə qulluq etmək və onunla ünsiyyətdə olmaq üçün göndərdi. Əbu bəkrlə Ömər fatimə (s.ə)-nin ağır xəstəliyindən və bərk ağrılar keçirdiyindən xəbərdar olduqda ona baş çəkmək üçün qapısına gəlib evə girməyə icazə istədilər. amma fatimə (s.ə) icazə vermədi. Ömər Əli(ə.s) ilə görüşüb ona dedi: __ Əbu bəkr incə qəlbli bir qocadır, peyğəmbərin dostu və səhabələrindəndir. neçə dəfə onunla bura gəlib icazə istəmişik, ancaq fatimə icazə verməyib. Əgər məsləhət bilirsənsə, fatimədən icazə al ki, bizi qəbul eləsin. Əli(ə.s) buyurdu: __ Çox yaxşı, görüm, bəlkə icazə ala bildim. həzrəti-Əli(ə.s) fatimə (s.ə)-nin yanına gəlib buyurdu: __ ey peyğəmbərin qızı! bilirsən ki, bunlar səninlə görüşməkdən ötrü neçə dəfə gəlib icazə istəyiblər, amma sən onlara icazə verməmisən. onlar səndən icazə almağım üçün xahiş ediblər. mən də səndən xahiş edirəm ki, Əbu bəkrlə Ömərə icazə verəsən. fatimə buyurdu: __ allaha and olsun, onlarla bir kəlmə belə kəsməyəcəyəm. peyğəmbərlə görüşüb, onların mənə etdiklərindən peyğəmbərə şikayət edəcəyəm. Əli(ə.s) buyurdu: __ mən səndən onlar üçün icazə almağı onlara zəmanət vermişəm. xanım zəhra (s.ə): __ Əgər zəmanət vermisənsə, ev sənin evindir, qadınlar da kişilərə itaət etməlidirlər. mən heç vaxt sənin istəyinə qarşı çıxmamışam, istədiyinə icazə ver. Əli(ə.s) evdən çıxıb Əbu bəkr və Ömərə buyurdu: __ İcazə verdi. onlar evə daxil oldular. fatimə (s.ə)-ni gördükdə salam verdilər. amma fatimə (s.ə) onların salamınının cavabını vermədi, üzünü onlardan yan çevirdi. onlar fatimə (s.ə) ilə üzbəüz oturmaqdan ötrü fırlandılar. fatimə (s.ə) yenə də üzünü onlardan yan çevirdi. bu iş neçə dəfə təkrar olundu. bu vaxt o, Əli(ə.s)-yə ərz etdi: __ mənim üzümü ört. həzrəti-zəhra (s.ə) xidmətində olan qadınlara buyurdu: __ mənim üzümü çevirin. zəhra (s.ə)-nın üzünü çevirdikdən sonra həmin iki nəfər yenə də zəhra (s.ə) ilə üzbəüz oturdu. xahiş etdilər ki, zəhra (s.ə) onlardan razı qalsın və keçmişləri yaddan çıxartsın. fatimə (s.ə) buyurdu: __ sizi allaha and verirəm! yadınızdadırmı, peyğəmbər (s) Əli(ə.s)-yə aid bir hadisə ilə bağlı bizi gecə yarısı öz hüzuruna çağırtdırdı? onlar dedilər: __ o gecə yadımızdadır. fatimə buyurdu: __ sizi and verirəm allaha! peyğəmbər (s)-dən eşitdinizmi: «fatimə mənim bədənimin yarısıdır və mən ondanam, ona əziyyət edən mənə əziyyət etmişdir. mənə əziyyət edən isə allaha əziyyət etmişdir. mənə ölümümdən sonra ona əziyyət edən şəxs elə bil, mənim sağlığımda ona əziyyət edib. mənim sağlığımda ona əziyyət edən isə elə bil, mənim ölümümdən sonra ona əziyyət etmişdir». dedilər: __ bəli, eşitmişik. buyurdu: __ allaha şükr olsun. allahım, sən özün şahidsən, həmçinin burada olanlar, siz də şahidsiniz ki, bunlar (Əbu bəkr və Ömər) mənə əziyyət vermişlər. alaha and olsun, nə qədər ki allahımla görüşüb, onların mənə etdikləri zülmdən şikayət etməmişəm, bir kəlmə də onlarla söz danışmaram. başqa bir mənbəyə əsasən, fatimə (s.ə) əllərini göyə açıb buyurdu: __ İlahi, bu iki nəfər mənə əziyyət etdi, onlardan şikayətimi sənin və peyğəmbəri(s)-nin hüzurunda deyəcəyəm. atam rəsulullah(s)-la görüşüb sizin mənə etdiyiniz zülm və haqsızlıqları ona çatdırmayınca, sizə halal etməyəcəyəm. qoy o özü mənimlə sizin aranızda olanları mühakimə etsin. bu vaxt Əbu bəkr çığırdı: __ vay olsun mənim halıma, ah o ilahi əzab...!!! ey kaş! anam məni doğmayaydı. Ömər Əbu bəkrə dedi: __ səni özlərinə rəhbər seçən camaata təəccüb edirəm. sən süst qoca bir kişisən. bir qadınıın qəzəbindən belə qorxursan, bir qadının xoş rəftarından isə xoşhal olursan. sonra onlar ayağa qalxıb getdilər. fatimə (s.ə) bu vaxt Əli(ə.s)-yə dedi: __ İstədiyini yerinə yetirdimmi? (onlara evə daxil olmağa icazə verdim.) Əli(ə.s) buyurdu: __ bəli. fatimə (s.ə): __ səni and verirəm allaha, elə et ki, bu iki nəfər mənim cənazəmə namaz qılmasın, qəbrimin kənarında durmasın. allahın rəsulu(s) vəfat edən zaman böyük–kiçik, kişi–qadın, qoca–cavan, ümumiyyətlə bütün mədinə əhalisi matəm saxlamışdı. elə bir müsəlman tapmazdın ki, peyğəmbər (s)-in vəfatına görə qəmgin olmasın. bir sözlə, mədinə şəhəri ah-nalə səsinə qərq olmuşdu. bu ayrılıq ən çox həzrəti-mühəmməd(s)-in yaxınlarına, xüsusən əmisi oğlu Əli(ə.s)-yə daha çox təsir etmişdi. hətta bəziləri həyəcandan danışa bilmirdi. Əgər bu qəm-qüssə dağlara üz tutsaydı, dağların belə buna dözümü çatmazdı. lakin heç kim həzrəti-fatimə (s.ə) kimi qəmgin ola bilməzdi. yalnız allah özü buna şahid idi. get-gedə kədər artır, göz yaşı isə dayanmırdı. fatimə atası(s)-nın qəbri kənarında (viii gün). ravi yazır: «peyğəmbər (s)-in vəfatından 7 gün sonra səkkizinci gün fatimə (s.ə) atasını ziyarət etmək niyyəti ilə evdən ağlaya-ağlaya qəbir üstünə yollandı. xanım(s.ə)-ın ağlamaqdan gözləri qaralmışdı. narahatlığın təsirindən çadrası yerlə sürünürdü. atasının qəbrinə gözü sataşan kimi özündən gedib məzarın üzərinə yıxıldı. mədinə qadınları onun köməyinə çatıb, həzrəti-zəhra (s.ə)-nın üzünə su səpib onu huşa gətirdilər. daha sonra fatimə ağlaya-ağlaya atasına xitab edərək belə buyurdu: «atacan, qüvvətim tükənib, səbrim qurtarıb, düşmənim sevinir, qəm-qüssə isə məni öldürür. ey əziz atam! daha tənha qalmışam, səndən sonra səsim kəsilib, belim bükülüb, həyatım bir-birinə dəyib. səndən sonra dəhşətli günlərimi keçirirəm. İndi məni sakitləşdirən də yoxdur. qəm- qüssəm gündən- günə artır. atacan, səndən sonra kim bu ümmətin fəryadına yetişəcək? ey ata, səndən sonra camaat bizdən üz döndərdi. görəsən, nə vaxt yanına gələcəyəm? İlahi, mənim ölümümü tezliklə yetir, çünki dünya və həyat mənim üçün artıq daralıb». fatimə (s.ə)-nin kədəri və mədinə camaatının təklifi. ağlayıb qəlbini boşaltdıqdan sonra fatimə (s.ə) evə qayıtdı. o, gecə-gündüz ağlayıb göz yaşı tökürdü. mədinə böyüklərindən bir dəstə həzrəti-Əli(ə.s)-nin yanına gəlib belə dedi: __ fatimə gecə-gündüz aglayır. gecələr onun ah-naləsindən yata, gündüzlər isə dincələ bilmirik. səndən xahiş edirik, fatiməyə deyəsən, heç olmasa, ya gecə ağlasın, biz gündüzlər dincələk, yaxud gündüzlər o ağlasın, gecələr biz dincələk. həzrəti-Əli(ə.s) buyurdu: __ Çox yaxşı, mən sizin xahişinizi ona çatdıraram. həzrəti-Əli(ə.s) fatimə (s.ə)-nin yanına gəlib onu ağlar gördü. fatimə Əli(ə.s)-ni görüb bir az sakitləşdi. həzrəti-Əli(ə.s) fatimə (s.ə)-yə buyurdu: __ mədinə böyükləri məndən xahiş ediblər ki, ya gecə, ya da ancaq gündüz ağlayasan. fatimə (s): __ ey Əbul həsən! mən bu camaatın arasında çox az yaşayacağam və tezliklə bunlardan ayrılacağam. Əli(ə.s): __ İxtiyar sahibisən. sonra Əli(ə.s) mədinə evlərindən uzaqda, bəqi qəbirstanlığında fatimə (s.ə) üçün (ağlamaq üçün) kiçik bir ev düzəltdi. bu evi «beytül-əhzan», yəni «qəm evi» adlandırdı. fatimə hər gün sübh vaxtı həsən(ə.s) və hüseynlə (ə.s) bu evə gedib ağlayardı. Əli(ə.s) axşam gəlib xanım(s.ə)-ını evə aparardı. bilal həbəşinin azan verməsi. ravi yazır: «bir gün fatimə (s.ə) buyurdu: __ Ürəyim çox istəyir ki, atamın müəzzini azan versin və mən də onun səsini eşidim. bu xəbər bilala çatdıqda bilal azan verməyə başladı: «allahu Əkbər. allahu Əkbər». fatimə bu səsi eşidən kimi atasının zamanı yadına düşdü. Özünü saxlaya bilməyib, ağlamağa başladı. fatimə «Əşhədu ənnə mühəmmədən rəsulullah» səsini eşidən kimi bihuş olub yerə yıxıldı. camaat bilala dedi: «azanı saxla. fatimə (s.ə) dünyadan getdi». onlar belə güman etdilər ki, fatimə (s.ə) vəfat edib. bilal azanı saxladı. fatimə huşa gəlib ayıldıqdan sonra bilala buyurdu: «azanı axıra kimi oxu». bilal azanı davam etməyib dedi: «ey xanımlır xanımı, qorxuram, mənim səsimi eşitməklə sizə bir xətər yetişə». fatimə Ühüd şəhidlərinin qəbri kənarında. İmam sadiq(ə.s) bu barədə belə söyləyir: «fatimə (s.ə) peyğəmbər (s)-in vəfatından sonra cəmi yetmiş beş gün yaşadı. bu yetmiş beş gündə heç kim onu gülərüz görmədi. həftədə iki dəfə (i və iii günlər) Ühüd şəhidlərinin qəbirləri kənarına gedib, orada namaz qılar və dua oxuyardı. o xanım vəfat edənə kimi bu işi davam etdirirdi». mahmud ibn lübeyddən rəvayət olunub ki, həzrəti-mühəmməd(s) vəfat etdikdən sonra fatimə (s.ə) atası(s)-nın qəbri kənarına gəlib ağlayardı. gördüm ki, fatimə (s.ə) orada ağlayır. sakitləşəndən sonra fatiməyə yaxınlaşıb dedim: «ey xanımlar xanımı! sizin bu halınıza dözə bilmirəm». fatimə (s.ə) buyurdu: «ey Əbu Ömər! ağlamağın yeri var. Çünki mən ataların ən yaxşısını itirmişəm. Ürəyim çox istəyir, atamı görəm». həzrəti-zəhra (s.ə)-nın dua və vəsiyyəti. İmam baqir (ə.s) söyləyir: «fatimə (s.ə) atası peyğəmbər (s.ə)-in vəfatından altmış gün keçdikdən sonra xəstələndi. həzrəti-zəhra (s.ə) xəstə olarkən belə dua edərdi: «ey qadir və diri olan allah! sənin rəhmətinə pənah gətirirəm, məni cəhənnəm atəşindən uzaq et və məni behişt əhlindən qərar ver». bu zaman həzrəti-Əli(ə.s) fatimə (s.ə)-yə buyurdu: __ allahdan arzum budur ki, səni tezliklə sağaldıb şəfa versin. fatimə (s.ə): __ ey Əbul həsən, allahımla görüşməyimə çox az qalıb. daha sonra xanım(s.ə)-ı Əli(ə.s)-yə vəsiyyət elədi ki, məndən sonra bacım qızı Əmamə (Əbul asın qızı) ilə evlənərsən. Çünki yalnız o, (Əmamə) məndən sonra uşaqlarıma mehribanlıq göstərər». başqa bir rəvayətdə belə söylənilir: «fatimə (s.ə) Əli(ə.s)-yə dedi: __ mənim səndən bir xahişim var. Əli(ə.s) buyurdu: __ ey peyğəmbərin qızı, sözünü buyur, onu mütləq yerinə yetirərəm. fatimə: __ səni and verirəm allaha və atamın haqqına, Əbu bəkrlə Ömər mənim cənazəmə namaz qılmasınlar. allahın rəsulu(s) mənə buyurmuşdur: «sən mənim Əhli-beytimdən ilk adamsan ki, mənim yanıma gələcəksən». bu xəbəri sənə vermək mənə çox ağır gəlir». İmam baqir (ə.s) buyurur: «peyğəmbərin vəfatından 50 gün keçmişdi. həzrəti-fatimə (s.ə)-nin xəstəliyi güclənirdi. o xanım bilirdi ki, elə bu xəstəliklə də dünyadan gedəcək. fatimə (s.ə) buyurdu: «ya Əli, allahın işinə səbir et və məni gecə qüsl edib kəfənləyər, dəfn edərsən». həzrəti-Əli(ə.s) fatimə (s.ə)-nin vəsiyyətinə əməl etdi. fatimə (s.ə) söyləyir: «atam rəsulullah(s)-ı yuxuda gördüm. o həzrətdən sonra bizim başımıza gələnlərin hamısını peyğəmbər (s)-ə danışdım. rəsuli-əkrəm(s) buyurdu: «sizin üçün axirətdə əbədi ev var. bu ev təqvalılar üçündür. sən tezliklə bizim yanımıza gələcəksən».
 0  8  + 2