Nüdbe duası Azerbaycanca (03.04.2020 | 13:26)
bismillahir–rehmanir–rehim hemd yalnız alemlerin rebbi olan allaha mexsusdur. allahın salavat ve salamı seyyidimiz, ağamız, allahın peyğemberi mühemmede ve onun övladlarına olsun. ilahi,senin övliyaların barede cereyan eden hadiseler barede sene hemd olsun ele övliyalar ki, onları Özün ve dinin üçün xalisleşdirmisen. Çünki, onlara Öz yanında olan ebedi ne"metler bexşiş etmisen ki, o ne"metler ebedidir. heç vaxt zail olub aradan getmez, mehv olmaz. (bu ne"metleri) bu alçaq tebietli dünyanın, onun ber-bezekli zer-ziverli derecelerinde zöhdü onlar üçün şert etdikden, onların da bu şerti qebul edib öz ehdlerine vefalı olduqlarını bildikden sonra (eta etdin) ve onları (Öz derganhna) qebul ve müqerreb etdin .yüksek zikri, aşkar senanı onlar üçün teqdim etdin, onlara melaike nazil edib Öz vehyinle onları ezizledi, Öz elminle onlara yardım (eta) etdin, onları Özüne doğru şefateçi, razılığına çatmaq üçün vasite qerar verdin. sonra onların be"zilerini (hezreti ademin) cennetden çıxarana qeder orada meskunlaşdırdır. be"zilerini ise (hezreti nuhu) Öz nicat gemine mindirib onu ve onunla birlikde iman getirenleri Öz rehmetinle helak olmadan nicat verdin. be"zilerin ise Özün üçün xelil (dost) seçdin, o da senden sonrakı ümmetler içre sadiq dil, istedi. sende onun isteyini qebul etdin ve onları uca meqamlı etdin be"zileri(hezreti musa) ile ağac vasitesi ile danışdın ve onun üçün qardaşından (harundan) arxa, kömek ve vezir qerar verdin; bezilerini ise (hezreti isa) atasız olaraq dünyaya getirdin ve ona aşkar mö"cüzeler eta edib ruhul qüdüsla onu te"yid etdin. bunların her biri üçün şeriet yol müeyyen etdin. onlar üçün canişinler seçdin ki, her biri digerinden sonra, müeyyen müddetde dini hifz etdiler. senin dinini berqerar edenler dirçeldenler senin bendelerine höccet ve delil olsunlar ki, haqq Öz qerargahından mehv olub aradan getmesin ve neticede batil ehli haqq ehline qelebe çalmasın.hemçinin bir kes demesin ki, "ey rebbimiz, eger sen bize (ilahi ezabdan) qorxudan bir resul gönderib (onları) hidayetçi, elamet qerar verseydin biz de zelil ve xar olmamış, işimizi senin hebibin ve necib benden mühemmed (s) çatmamış senin mö"cüzelerine tabe olardıq"-demesin,ve o,(hezreti mühemmed)senin seçdiyin kimi, xelq etdiklerinin ağası, seçdiyin bendelerin seçilmişi, onların efzeli, e"timad etdiyin bendelerin en kerametlisi, oldu.sen onu Öz peyğemberlerinden önceye keçirtdin, Öz bendelerinden olan seqeleyne (cinlere ve insanlara) peyğember seçdin, Öz meğrib ve meşriqlerini onun ayaqları altından keçirtdin,. büraqı onun üçün müsexxer(ram) etdin, onun ruhunu Öz asimanına doğru pervaz etdirdin, xilqetin vaxtı qurtarana kimi olmuş ve olacaq her bir şeyin elmini onda emanet verdin sonra (düşmenlerinin mö"minlerden qorxması ile) onu nüsrete yetindin, onu cebreil, mikail ve elameti olan meleklerinle ehate etdin ona ve"de verdin ki, onun dinini müşriklerin xoşlmadıqlarına baxmayaraq bütün dinlere qalib edesen, ve bu iş onu sadiq bir nazil olan kimi geri qaytardıqdan sonra oldu. ve oranı(qayıtdığı evi ) o ve onlar üçün ilk beyt qerar verdik ki, "camattın ibadeti üçün qoyulan ilk ev o evdir ki, bekkededir, bereketli olub alemler üçün hidayetdir, onda aydın nişaneler–ibrahim(eleyhissalam)-ın meqamı vardır. her kes oraya daxil olasa, emin-amanlıqda olar" ("ali imran" suresi, 96) ve ehli-beyt(e) baresinde buyurdun:"allahın iradesi bu olmuşdur ki, yalnız siz ehli-beytden her növ çirkinliyi, aludeliyi aradan aparıb sizi pak-pakize qerar versin" (ehzab-53) sonra mühemmed (s)-ın muzdunu onlara aşkar mehebbet qerar verdin ve buyrdun ki, "(ya mühemmed) xalqa de: men bu risalet müqabilinde sizden, ehli-beytime aşkar mehebbet beslemekden savayı bir muzd istemirem" hemçinin buyurdun ki, "bu iş müqabilinde sizden bir şey isteyiremse, o, sizin xeyrinizedir" ve buyurdun ki: "bu iş müqabilinde sizden bir haq, muzd istemirem" Öz rebbine doğru yolu seçmek isteyenlerden başqa yalnız onlar (imamlar) sene doğru yol, senin razılığna doğru bir meslekdirler. ele ki, onun ömrü sona çatdı (qedir xumad) öz velisi eliyyibni ebitalib (eleyhissalam)-ı ayağa qaldırıb (allahın emri ile) hidayetçi etdi, Çünki o (peyğember) ilahi ezabdan qorxdudan idi ve her bir qövm üçün de bir hidayetçi olmalıdır. camaat peyğember(s)in etrafını tutmuş halda buyurdu: "men her kimin mövlası ve ixtiyar sahibiyemse, eli de onun mövlası ve ixtiyar sahibidir. ilahi, onu seveni sev, ona kömek edenlere kömek et! onu xar etmek isteyenleri xar et!, ssonra buyuru: "men her kesin peyğemberiyemse, eli de onun emirdir" ve buyuru: "men ve eli vahid bir şeceredenik, sair şexsler ise müxtelif şecerelerdendir." peyğember(s) özünü musaya, elini ise onun veziri ve canişini olan haruna benzedib buyurdu: "senin menimle olan münasibetin harunun musa ile olan münasibeti kimidir; bu ferqle ki, menden sonra heç bir peyğember yoxdur" ve öz qızını ona ere verdi, ele bir xanım ki, her iki alem qadınlarının seyyidesidir ve (peyğember)öz mescidine aid olan işleri onun üçün de halal etdi, onun qapısından başqa (mesçide açılan) bütün qapıları bağladı, sonra öz elm ve hikmetini ona emanet verib buyurur: "men elmin şeheri, eli ise o şeherin ve darvazasıdır, her kes o şeheri ve hikmeti istese, gerek onun qapısından gelsin", sonra buyurdu "ya eli, sen menim qardaşım, canişinim ve varisimsen, etin menim etimden, qanın menim qanımdandır. senin barışıq etmeyin menim barışıq etmeyim, mühariben menim müharibemdir. iman, menim et-qanıma qarışdığı kimi, senin et-qanınla da qarışıb. qiyamet günü "kövser" hovuzu kenarında canişinimsen sen menim borclarımı reva qılıb,vedelerime vefa edeceksen" seni şielerin cennetde, menim dövremde nurdan olan minberler üste, üzleri ağ olacaq onlar menim qonşularımdır. ya eli! sen olamasaydın, menden sonra mö"minler(münafiqlerden) seçilmezdi" eli (eleyhissalam) peyğemberden sonra azğınçılıqdan çıxmaq üçün hidayet meş"eli, korluq üçün bir nur, allahın metin rabite ipi, onun düzgün yolu oldu. resuli ekrem(s)-e qohumluq cehetinden bir kes ondan (hezreti eliden)qabağa keçe bilmedi ve hemçinin heç kes ondan qabaq islamı qebul etmedi, heç kes feziletlerinden her hansı birinde ona çata bilmedi. müntezem olaraq resuli ekremin(s) qedem qoyduğu yere qedem qoyurdu. qur"an te"vili esasında cihad edirdi. allah yolunda(çalışanda) mezemmet edenlerin mezemmetleri ona te"sir etmirdi, allah yolunda ereblerin dilaver perhlevanlarını tekleyib öldürür, ereb quldurlarını tuturdu.neticede bedr,xeyber, hüneyn ve s, müharibelerden o hezrete qarşı kin-küduretler qalmışdı. nehayetde ona qarşı düşmençilikde elbir olub onun eleyhine qiyam etdiler, hezret nakisinlerle, (cemel döyüşünde), mariqinlerle (dinden çıxanlarla) ve qasitinlerle (siffeyn döyüşünde) müharibe edib onları qetle yetirdi. ele ki, ömrü sona çatdı ve ilk bedbexte tabe olan axırıncı bedbext (ibni mülcem) onu şehadete yetirdi. resuli ekrem(s)-in fermanları yol,gösterenlerin birinin digerinden sonra gelmesi ile yerine yerine yetirilmemiş qaldı.onun haqqına riayet eden az qrup insanlardan savayı bütün islam ümmeti de ona qarşı amansız düşmenliye qalxıb onun neslini kesmek üçün övladlarını sürgün etmek üçün cem oldular ve bu işe israr etdiler. Öldürülenler öldürüldü, esir edilenler esir edildi, sürgün edilenler sürgün edildi ve allahın qezavu-qederi onlar üçün gözel savab ümidi olan qaydada ötüb keçdi. Çünki allah, yeri Öz bendeleri içerisinde istediyi şexslere irs verir. gözel aqibet ise mütteqliler üçündür. her bir eyb ve nöqsandan pakdır bizim rebbimiz, şübhesiz ki, onun ve"dleri hökmen yerine yetirilecek ve allah heç vaxt Öz vedesinin eksine çıxmaz, o, eziz (izzet,şövket sahibi) ve hekimdir (hikmet sahibi) hezreti mühemmedin (s) pak ve me"sum ehlibeytine (s) gerek bütün ağlayanlar ağlasın, bütün ahüfeqan edenler yalnız onların halına ahü-feğan etsinler. yalnız onlar kimilere gerek gözler yaş axıtsın, bütün şiven edenler şiven etsin, bütün nale edenler nale etsinler, ürekleri yananlar onların halından ürek yanğısı keçirsinler. hardadır hesen? hardadır hüseynin oğlanları? salehden sonrakı saleh, sadiqden sonrakı sadiq hardadır? düz yoldan sonrakı yol hardadır? yaxşı insanlardan sonrakı yaxşı insanlar hardadır? nur saçan güneşler hardadır? nur veren aylar hardadır?haradadır parlağ ulduzlar? hardadır dinin nişaneleri, elin sutunları? hardadır allahın yer üzünde saxladığı beqiyyetullah, ele bir şexs ki, peyğemberin pak ehlibeytinden kenarda deyil. hardadır zülmkarın kökünü kesmek üçün saxlanmış şexs? hardadır eyrilikleri, nadürüstleri düzeltmek üçün intizarı çekilen şexs? hardadır zülm ve düşmenliyi mehv etmek üçün ümid olunan şexs? hardadır ferize ve sünnetleri yenileşdirmek üçün ehtiyat edilmiş şexs? hardadır din ve şerietin esline qaytarmaq üçün ixtiyar verilmiş şexs? hardadır allahın kitabı ve onun hed-hüdudunu diriltmek üçün arzu olunan şexs? hardadır din ve din ehlinin nişanelerini dirilden şexs? hardadır heddini aşanların izzet ve şövketini tar-mar eden? hardadır şirk ve nifaqın bünövrelerini sarsıdıb mehv eden şexs? hardadır fisq, üsyan, tüğyan ehlini helak eden şexs? hardadır azğınlıq ve ixtilaf şaxelerini kesen? hardadır hevayi-nefse perestişin, eyriliklerin eser-elametlerini mehv eden? hardadır yalan, iftira zencirlerini kesib doğrayan? hardadır tekebbürleri, inadkarları mehv eden? hardadır inad edib ve zelalete salanların, küfr ehlinin kökünü kesen? hardadır allah övliyalarına izzet bexş edib düşmenlerini zelil eden? hardadır teqva kelmelerini cem eden? hardadır ne"metlerin eta olunduğu allah qapısı? hardadır allah övliyalarının üz çevirdikleri allah vechi? hardadır yerle sema arasındakı elaqe (ittisal) sebebi? hardadır feth gününün sahibi ve hidayet bayrağını yayan? hardadır peyğemberler ve onların övladlarının intiqamını alan? hardadır kerbelada qetle yetirilenin qanının intiqamını alan? hardadır o kes ki, her kes ona qarşı çıxsa ve iftira dese meğlub olar? hardadır o müzter kes ki, dua etdiyi halda qebul olunar? hardadır mexluqatın başçısı, yaxşılıq ve teqva sahibi? hardadır müstefa peyğemberin eliyyi-mürtezanın, alnı açıq xedicenin, fatimeyi-kübranın oğlu? atam-anam ve özüm sene feda olaq, sene gelen belalara siper, qoruq olaq. ey (allah dergahına) müqerreb olan serverlerin övladı! ey (allah yanında) kerim eziz olan neciblerin övladı! (allah terefinden) hidayet olunan yol gösteren rehberlerin oğlu, nefislrini saflşdırmış (mühezzeb) xeyirxah insanların övladı? hardadır en necabetli, sexavetli (kerim)lerin oğlu? ey mütehher, pak-pakize insanların oğlu!ey parlaq ayların oğlu! ey nur saçan çıraqların oğlu!, ey nur saçan göy cisimlerinin oğlu! ey nur veren ulduzların oğlu! ey aşkar yolların oğlu! ey aşkar elemlerin oğlu? ey kamil elmlerin oğlu! ey meşhur sünnelerin oğlu! ey revayet olunmuş nişanerplerin (elemlerin) oğlu! ey mövcud mö"cüzelerin oğlu! ey meşhud delillerin oğlu!ey sirati-müsteqimin (düzgün yolun) oğlu! ey nebeil-ezim (böyük xeber)in oğlu! ey uca ve hikmetli allah yanında olan Ümmül-kitabdakı şexsin oğlu! ey aye ve beyyinde(delil)lerin oğlu! ey aşkar ve qalib delillerin oğlu! ey aşkar ve qalib bürhanların oğlu! ey allahın (xalqa) çatdırılmış höccetlerinin oğlu! ey allahın tamamlanmış ne"metlerinin oğlu! ey taha ve möhkemat ayelerinni oğlu! ey yasin ve zariyyatın oğlu! ey tur ve adiyatın oğlu! ey (me"racda) allahın hüzuruna iki ox mesafesi, yaxud ondan da yaxın mesafeye qeder yaxınlaşan şexsin oğlu! ele bir yaxınlıq ki, eliyy (uca meqamlı) ve ela (en uca meqamlı) şexsin terefinden idi kaş bileydim ki, senin iqametgahın hardadır? yaxud hansı torpaqda ve ya yerdesen ki, ora seni üstüne götürmüşdür. aya qumluq rezva dağındamısan? yoxsa ayrı yerde? yaxud zi-tuvada meskunlaşmısan? mene çox ağırdır ki, xalqın hamısını görem, amma sen görünmeyesen ve sene menim hezin sesim ve gizli pıçıltım çatmasın! mene çox çetindir ki, men salamat olduğum halda seni belalar (imtahanlar) ehate etsin ve menim ahü-nalem, şikayetim sene çatmasın!.canım sene feda olsun, ele bir qaib şexs ki, bizden uzaqda deyildir!. canım feda olsun sene ey o uzaqda olan şexs ki, bizden uzaqda deyilsen.! canım feda olsun sene, sen müştaq mömin ve mö"minelerin arzususan! onlar seni yad edib nale ahu-feğan edirler. canım feda olsun, o kese ki, qarşılaşılma mümkün olmayan möhkem izzetlidir.!canım sene feda olsun, ey o kes ki, böyük alicenablığa malikdir!esla sözle onunla qarşılaşmaq olmaz. canım feda olsun sene, ey o kes ki, köhlenmeyen ne"metler sahibidir ki, heç ne o ne"metlere çatmaz.! canım feda olsun sene ey o kes ki, başında şerafet emmamesi var ve onun tayı-beraberi yoxdur! ne vaxta qeder seni axtarmaqda sergerdan qalacağam, ey menim mövlam? ve ne vaxta qeder ve hansı sözlerle, münaciatla seni vesv edim? mene çox çetindir ki, sensiz mene cavab verilsin ve mene xoş sözler deyilsinn, mene çox çetindir ki, men seni (hicranın) üçün ağlayım, başqaları ise seni terk etsinler. mene çetindir ki, cereyan eden hadiseler onlara yox, sene baş versin. aya bir kömekçi varmı, onunla ahu- nalemi ağlamağı ucaldam.? bir ahu- nale eden, feryad qoparan varmı ki, gizlinde onun ahu feryadından qüvve alam? Çöp düşen bir göz varmı ki, (qan ağlayam) o gözlere menim gözüm o çöpleri çıxartmaqda qan ağlamaqda kömek olsun? ey ehmed (s) in oğlu, göresen sene doğru bir yol varmı ki, seninle görüşek? göresen bir sabah günümüz senin gününle birleşecek ve biz senden behrelenceyikmi? ne vaxt senin içmeli axar çaylarına daxil olub sirab olacağıq? ne vaxt senin güvara suyundan içeceyik? halbuki, sedamız uzun-uzadı oldu? ne vaxt olacaq ki, sübh-axşam senin yanında olacağıq ve gözlerimizin yaşı quruyacaq (şad olacağıq).? ne vaxt sen bizi görecek biz de seni göreceyik? bir halda ki, sen aşkar görünen bayrağını yer üzünün her yerine sancacaqsan? ne vaxt biz senin etrafına yığışacağıq ve sen zalımların canına qesd edeceksen ve yer üzünü edaletle doldurub, öz düşmenlerine xarlıq ve zilleti dadızdırıb cezalandıracaqsan? haqqa tecavüz edenleri, haqq-qarşısında inadkarlıq edenleri ve haqqı inkar edenleri helak edeceksen? tekebbürlülerin kökünü keseceksen? zalımların kökünü keseceksen ve biz de deyeceyik ki, alemlerin rebbi olan allaha şükr olsun. ilahi!, sen girifdarçılıqları, müsbetleri aradan qaldıransan ve yalnız senden kömek isteyirem, kömek de yalnız senin yanındadır ve sen dünya ve axiretin rebbisen! onda لالاimtehan olunmuş,belalara mübtela olmuş bendenin feryadına çat! ey feryad edenlerin dadına çatan! ona öz ağasını göster!,ey qüvvesi şiddetli olan ve o hezretin sebebi ile o bendenden qem-qüsseni, kederi apar ve ürek yanğısını serinleşdir!. ey erşe hakim kesilen! ey ona teref qayıdacağımız şexs ve ey (arzularımızın) ona teref olduğu şexs! ilahi, biz senin ve senin peyğemberini yad eden veliyy ve dostunu arzulayan bendelerik!. sen o velini bize keşikçi ve penahgah yaratdın, onu bizden olan mö"minler üçün imam qerar verdin, bele ise, bizden ona salam ve tehiyyet gönder. ey rebbim!,onun sebebi ile bize Öz kerimini artır, onun qerar tutduğu yeri bizim üçün qerar tutulan yer ve iqametgah qerar ver!. onu bize teqdim etmekle Öz ne"metlerini tamamla, ta ki bizi Öz cennetlerine daxil edib xalis bendelerinden olan şehidlerle yoldaş edesen!. ilahi, peyğembere ve onun ehli-beytine salavat gönder ve salavat gönder imam zaman(e)ın ceddi ve senin resulun mühemmede–en böyük ağamıza ve onun (imam zamanın) atası (peyğemberden) kiçik olan ağamıza (hezreti eliye), nenesi siddiqeyi kubraya–fatime binti mühemmede ve onun çox xeyirxah ve doğruçu atalarından (sair me"sum imamlardan) olan seçdiyin şexslere ve onun özüne salavat gönder; Özün üçün seçdiyin şexslere ve bendelerinden olan xeyirxah insanlara salavatların en feziletlisi, en kamili, en tamı, en davamlısı ve en çoxunu onlar üçün gönder. ve o hezrete sayı üçün bir son, ardı üçün bir nehayet, müddeti üçün bir yoxluq olmayan bir salavat gönder! ilahi, onun vasitesi ile haqqı berqarar edib batili mehv et! Öz övliyalarını onun vasitesiile qalib, düşmenlerini ile zelil ve bizimile onun arasında vüsal berqarar et! ele bir vüsal ki, bizi onun selefleri (imamlar ve peyğemberler) ile yoldaş olmağa aparıb çıxara!. ve bizi onun kemerinden yapışıb onun kölgesinde qerar tutanlardan et,! onun haqlarını onun özüne qaytarmaqda bize kömek et!. onun itaetini etmekden çetinlikde bize kömek et!. onun bizden razı olması ile bize minnet qoy!. onun refet, rehmetin, dua ve xeyir bereketini bize eta et, bele ki, biz onun sebebine senin rehmet ve kamının (fövz) vüsetine çataq!. namazlarımızı onun xatirine meqbul, dualarımızı onun xatirine müstecab olunmuş qerar ver! ruzilerimizi onun xatirine bol, firavan, qem-qüsselermizi onun xatirine kifayet olunmuş, ehtiyaclarımızı onun xatirine temin olunmuş qerar ver!.Öz kerim vechinle bize doğru nezer et!, sene doğru yaxınlaşmaq (niyyetimizi) qebul et! bize nezer et, rehmet nezeri ile, bele ki, o rehmet sebebi ile senin yanından gelen kerameti kamil suretde elde edek sonra da o rehmeti Öz ehsanınla bizden başqa terefe çevirme! onun ceddini (s) hovuzunda (kövser) bizi o hezretin (imam zamanın) canları ile çoxlu sirab eden, canımıza nuş olan, zehmetsiz su vermekle sirab et! ele sirab et ki, ondan sonra heç vaxt susamayaq, ey rehm edenlerin en rehimlisi!. elhemdu lillahi rebbil alemin
 0  15  + 5