Kumeyl duası erebce latın heflerle (03.04.2020 | 13:26)
ellahumme inni eseluke birehmetikelleti vesiet kulle şey, ve biquvvetikelleti qeherte biha ela kulli şey, ve xezee leha kullu şey, ve zelle leha kullu şey, ve biceberutikelleti ğelebte biha kulle şey, ve biizzetikelleti la yequmu leha şey, ve biezemetikelleti meleet kulle şey, ve bisultanikellezi ela kulle şey, ve bivechikel-baqi bede fenai kulli şey, ve biesmaikelleti meleet erkane kulli şey, ve biilmikellezi ehate bikulli şey, ve binuri vechikellezi ezae lehu kullu şey, ya nuru, ya quddus, ya evvelel-evveline ve ya axirel-axirin. ellahummeğfir liyez-zunubelleti tehtikul-isem. ellahummeğfir liyez-zunubelleti tunzilun-niqem. ellahummeğfir liyez-zunubelleti tuğeyyirun-niem. ellahummeğfir liyez-zunubelleti tehbisud-dua. ellahummeğfir liyez-zunubelleti tunzilul-bela. ellahummeğfir li kulle zenbin eznebtuhu ve kulle xetietin extetuha. ellahumme inni eteqerrebu ileyke bizikrik, ve esteşfiu bike ila nefsik, ve eseluke bicudike en tudniyeni min qurbik, ve en tuzieni şukrek, ve en tulhimeni zikrek. ellahumme inni eseluke suale xaziin mutezellilin xaşi, en tusamiheni ve terhemeni ve teceleni biqismike raziyen qania, ve fi cemiil-ehvali mutevazia. ellahumme ve eseluke suale menişteddet faqetuh, ve enzele bike indeş-şedaidi haceteh, ve ezume fima indeke reğbetuh. ellahumme ezume sultanuke ve ela mekanuk, ve xefiye mekruke ve zehere emruk, ve ğelebe qehruke ve ceret qudretuk, ve la yumkinul-firaru min hukumetik. ellahumme la ecidu lizunubi ğafiren ve la liqebaihi satira, ve la lişeyin min emeliyel-qebihi bil-heseni mubeddilen ğeyrek, la ilahe illa ent, subhaneke ve bihemdik, zelemtu nefsi ve tecerretu bicehli, ve sekentu ila qedimi zikrike li ve mennike eleyy. ellahumme movlaye, kem min qebihin seterteh, ve kem min fadihin minel-belai eqelteh, ve kem min isarin veqeyteh, ve kem min mekruhin defeteh, ve kem min senain cemilin lestu ehlen lehu neşerteh. ellahumme ezume belai ve efrete bi suu hali, ve qesuret bi emali ve qeedet bi eğlali, ve hebeseni en nefi budu emeli, ve xedeetnid-dunya biğururiha, ve nefsi bicinayetiha ve mitali, ya seyyidi, feeseluke biizzetike en la yehcube enke duai suu emeli ve fiali, ve la tefzeheni bixefiyyi mettelete eleyhi min sirri, ve la tuacilni bil-uqubeti ela ma emiltuhu fi xelevati, min sui fili ve isaeti, ve devami tefriti ve cehaleti, ve kesreti şehevati ve ğefleti, ve kunillahumme biizzetike li fi kullil-ehvali reufa, ve eleyye fi cemiil-umuri etufa, ilahi ve rebbi, men li ğeyruke eseluhu keşfe zurri ven-nezere fi emri, ilahi ve movlaye, ecreyte eleyye hukmenittebetu fihi heva nefsi ve lem ehteris fihi min tezyini eduvvi, feğerreni bima ehva ve esedehu ela zalikel-qeza, fetecaveztu bima cera eleyye min zalike beze hududik, ve xaleftu beze evamirik, felekel-hemdu eleyye fi cemii zalik, ve la huccete li fima cera eleyye fihi qezauk, ve elzemeni hukmuke ve belauk, ve qed eteytuke ya ilahi, bede teqsiri ve israfi ela nefsi, muteziren nadima, munkesiren musteqila, musteğfiren muniben muqirren muzinen muterifa, la ecidu meferren mimma kane minni ve la mefzeen eteveccehu ileyhi fi emri, ğeyre qebulike uzri ve idxalike iyyaye fi seeti rehmetik. ellahumme feqbel uzri, verhem şiddete zurri, ve fukkeni min şeddi vesaqi, ya rebbirhem zefe bedeni ve riqqete cildi, ve diqqete ezmi, ya men bedee xelqi ve zikri ve terbiyeti ve birri ve teğziyeti, hebni libtidai keremike ve salifi birrike bi, ya ilahi ve seyyidi ve rebbi, eturake muezzibi binarike bede tovhidike ve bede menteva eleyhi qelbi min merifetik, ve lehice bihi lisani min zikrik, veteqedehu zemiri min hubbik, ve bede sidqitirafi ve duai xazien lirububiyyetik, heyhate ente ekremu min en tuzeyyie men rebbeyteh, ov tubeide men edneyteh, ov tuşerride men aveyteh, ov tusellime ilel-belai men kefeytehu ve rehimteh, ve leyte şiri, ya seyyidi ve ilahi ve movlaye, etusellitun-nare ela vucuhin xerret liezemetike sacideh, ve ela elsunin neteqet bitovhidike sadiqeh, ve bişukrike madiheh, ve ela qulubiniterefet biilahiyyetike muheqqiqeh, ve ela zemaire hevet minel-ilmi bike hetta saret xaşieh, ve ela cevarihe seet ila ovtani teebbudike taieh, ve eşaret bistiğfarike muzineh, ma hakezez-zennu bike ve la uxbirna bifezlike enk, ya kerimu ya rebb, ve ente telemu zefi en qelilin min belaid-dunya ve uqubatiha, ve ma yecri fiha minel-mekarihi ela ehliha, ela enne zalike belaun ve mekruhun qelilun meksuh, yesirun beqauh, qesirun muddetuh, fekeyfehtimali libelail-axireti ve celili vuquil-mekarihi fiha, ve huve belaun tetulu muddetuh, ve yedumu meqamuh, ve la yuxeffefu en ehlih, liennehu la yekunu illa en ğezebike ventiqamike ve sexetik, ve haza ma la tequmu lehus-semavatu vel-erz. ya seyyidi fekeyfe li ve ene ebdukez-zeifuz-zelilul-heqirul-miskinul-mustekin, ya ilahi ve rebbi ve seyyidi ve movlaye, lieyyil-umuri ileyke eşku ve lima minha eziccu ve ebki, lielimil-ezabi ve şiddetih, em litulil-belai ve muddetih, felein seyyerteni lil-uqubati mee edaik, ve cemete beyni ve beyne ehli belaik, ve ferreqte beyni ve beyne ehibbaike ve ovliyaik, fehebni, ya ilahi ve seyyidi ve movlaye ve rebbi, sebertu ela ezabike fekeyfe esbiru ela firaqik, ve hebni, ya ilahi, sebertu ela herri narike fekeyfe esbiru enin-nezeri ila kerametik, em keyfe eskunu fin-nari ve recai efvuk, febiizzetike ya seyyidi ve movlaye uqsimu sadiqa, lein terekteni natiqen leeziccenne ileyke beyne ehliha zecicel-amilin, ve leesruxenne ileyke suraxel-mustesrixin, ve leebkiyenne eleyke bukael-faqidin, ve leunadiyenneke eyne kunte ya veliyyel-muminin, ya ğayete amalil-arifin, ya ğiyasel-musteğisin, ya hebibe qulubis-sadiqin, ve ya ilahel-alemin, efeturake subhaneke ya ilahi ve bihemdik, tesmeu fiha sovte ebdin muslimin sucine fiha bimuxalefetih, ve zaqe teme ezabiha bimesiyetih, ve hubise beyne etbaqiha bicurmihi ve ceriretih, ve huve yeziccu ileyke zecice muemmilin lirehmetik, ve yunadike bilisani ehli tovhidik, ve yetevesselu ileyke birububiyyetik, ya movlaye fekeyfe yebqa fil-ezabi ve huve yercu ma selefe min hilmik, em keyfe tulimuhun-naru ve huve yemulu fezleke ve rehmetek, em keyfe yuhriquhu lehibuha ve ente tesmeu sovteh, ve tera mekaneh, em keyfe yeştemilu eleyhi zefiruha ve ente telemu zefeh, em keyfe yeteqelqelu beyne etbaqiha ve ente telemu sidqeh, em keyfe tezcuruhu zebaniyetuha ve huve yunadike ya rebbeh, em keyfe yercu fezleke fi itqihi minha fetetrukuhu fiha, heyhate ma zalikez-zennu bik, ve lel-merufu min fezlik, ve la muşbihun lima amelte bihil-muvehhidine min birrike ve ihsanik, febil-yeqini eqteu lov la ma hekemte bihi min tezibi cahidik, ve qezeyte bihi min ixladi muanidik, leceelten-nare kulleha berden ve selama, ve ma kane liehedin fiha meqerren ve la muqama, lakinneke teqeddeset esmauk, eqsemte en temleeha minel-kafirine minel-cinneti ven-nasi ecmein, ve en tuxellide fihel-muanidine ve ente celle senauk, qulte mubtedien ve tetevvelte bil-enami mutekerrima: efemen kane muminen kemen kane fasiqen la yestevun. ilahi ve seyyidi feeseluke bil-qudretilleti qedderteha, ve bil-qeziyyetilleti hetemteha ve hekemteha ve ğelebte men eleyhi ecreyteha, en tehebe li fi hazihil-leyleti ve fi hazihis-saeti kulle curmin ecremtuh, ve kulle zenbin eznebtuh, ve kulle qebihin esrertuh, ve kulle cehlin emiltuh, ketemtuhu ov elentuh, exfeytuhu ov ezhertuh, ve kulle seyyietin emerte biisbatihel-kiramel-katibin, ellezine vekkeltehum bihifzi ma yekunu minni ve ceeltehum şuhuden eleyye mee cevarihi, ve kunte enter-reqibe eleyye min veraihim, veş-şahide lima xefiye enhum ve birehmetike exfeyteh, ve bifezlike seterteh, ve en tuveffire hezzi min kulli xeyrin enzelteh, ov ihsanin fezzelteh, ov birrin neşerteh, ov rizqin besetteh, ov zenbin teğfiruh, ov xetein testuruh, ya rebbi ya rebbi ya rebb, ya ilahi ve seyyidi ve movlaye ve malike riqqi, ya men biyedihi nasiyeti, ya elimen bizurri, ve meskeneti, ya xebiren bifeqri ve faqeti ya rebbi ya rebbi ya rebb, eseluke biheqqike ve qudsik, ve ezemi sifatike ve esmaik, en tecele ovqati minel-leyli ven-nehari bizikrike memureh, ve bixidmetike mevsuleh, ve emali indeke meqbuleh, hetta tekune emali ve ovradi kulluha virden vahida, ve hali fi xidmetike sermeda, ya seyyidi, ya men eleyhi muevveli, ya men ileyhi şekevtu ehvali, ya rebbi ya rebbi ya rebb, qevvi ela xidmetike cevarihi, veşdud elel-ezimeti cevanihi, veheb liyel-cidde fi xeşyetik, ved-devame fil-ittisali bixidmetik, hetta esrehe ileyke fi meyadinis-sabiqin, ve usrie ileyke fil-barizin, ve eştaqe ila qurbike fil-muştaqine ve ednuve minke dunuvvel-muxlisin, ve exafeke mexafetel-muqinin, ve ectemie fi civarike meel-muminin. ellahumme ve men eradeni bisuin feeridh, ve men kadeni fekidh, vecelni min ehseni ebidike nesiben indek, ve eqrebihim menzileten mink, ve exessihim zulfeten ledeyk, feinnehu la yunalu zalike illa bifezlik, ve cud li bicudike vetif eleyye bimecdik, vehfezni birehmetik, vecel lisani bizikrike lehica, ve qelbi bihubbike muteyyema, ve munne eleyye bihusni icabetik, ve eqilni esreti, veğfir zelleti, feinneke qezeyte ela ibadike biibadetik, ve emertehum biduaike ve zeminte lehumul-icabeh, feileyke ya rebbi nesebtu vechi, ve ileyke ya rebbi mededtu yedi, febiizzetikestecib li duai, ve belliğni munaye, ve la teqte min fezlike recai, vekfini şerrel-cinni vel-insi min edai, ya serier-riza, iğfir limen la yemliku illed-dua, feinneke fealun lima teşa, ya menismuhu deva, ve zikruhu şifa, ve taetuhu ğina, irhem men resu malihir-reca, ve silahuhul-buka, ya sabiğen-niem, ya dafien-niqem, ya nurel-mustevhişine fiz-zulem, ya alimen la yuellem, selli ela muhemmedin ve ali-muhemmed, vefel bi ma ente ehluh, ve sellellahu ela resulihi vel-eimmetil-meyamini min alihi ve selleme teslimen kesira.
 0  16  + 6