İmam Məhdi (ə.f)(03.04.2020 | 13:24)
İmam məhdi (əf) haqqında qısa məlumat 14. İmam muhƏmmƏd (ƏccƏlƏllahu tƏala fƏrƏcƏhuŞ-ŞƏrİf) ləqəbləri: məhdi, hüccət, qaim, basit, bəqiyyətullah, bəqiyyətul-ənbiya, Ğəvsül-füqəra, xatəmül-ovsiya, müntəzər, sair, hüccətullah, xatəmül-əimmə, kaşifül-ğimmə, xələfi saleh, xəlifətullah, xəlifətur-rəhman, İmamul-insu vəl-can, sahibür-rəcət, sahibüzzəman, dai saət, sahibüd-dar, sahibün-nahiyə, sahibül-əsr, sahibül-əmr, səmsami Əkbər, fəqih, fərəci əzəm, Ğayət, Ğusva, qatilül-kəfərə. künyəsi: Əbül-qasim. atası: İmam həsən Əskəri (əleyhissalam). anası: nərcis xatun. doğulduğu gün: 15 Şəban, cümə axşamı gecəsi. doğulduğu yer: samirra. doğulduğu il: 225-ci hicri ili. o həzrətin ömrünə gəldikdə, atası vəfat edəndə 5 yaşı vardı. allah təala onu xəlifə seçərək imam qərar vermişdir. necə ki, həzrət yəhya və İsanı uşaqlıq çağında imam etmişdir. o həzrət hal-hazırda diri olub allahın nemətlərindən bəhrələnir və allahın əmrini gözləyir ki, zühur edib yer üzünü (zülm və zorakılıqla dolduğu kimi) ədalətlə doldursun. İmam (əleyhissalam) üçün iki qeybət dövrü vardır: "qeybəti-suğra” (kiçik qeybət, doğulduğu ildən başlayaraq 329-cu ilə qədər davam edib). həzrətin o dövrdə 4 xas naibi var idi: 1. osman ibn səid Əmri (Əbu Əmr); 2. muhəmməd ibn osman ibni səid (Əbu cəfər); 3. hüseyn ibn ruh (Əbül qasim); 4. Əliyyibni muhəmməd səmri (Əbül həsən). 4-cü naibin 329-cu ildə vəfat etməsi ilə "qeybəti-kübra” (böyük qeybət dövrü) başlanır. bu 4 naibin hamısı bağdadın şərq nahiyəsində dəfn olunmuşlar. məzarlarının yeri məlumdur. o həzrətin vəkillərinə gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, həzrət hüccətibnil-həsən İmam zəmanın (əleyhissalam) ətraf məntəqələrdə çoxlu vəkilləri olmuşdur. belə ki, qeyd olunan 4 xas naibin vasitəsi ilə onlara məktublar (tovqiat) çatdırılırdı. xas naiblik mərtəbəsinə layiq olanların sayı isə çoxdur. onlardan bəzilərinin adlarını qeyd edirik: Əbülhəsən muhəmməd ibn cəfər Əsədi, Əhməd ibn İshaq qumi, qasim ibn Əla azərbaycani, haciz ibn yəzid vaşi, Əbu haşim davud ibn qasim cəfəri, İbrahim ibn məhziyar və onun oğlu muhəmməd ibn İbrahim, Əhməd ibn yəsə və s. naiblik dövründə bəzi şəxslər olmuşlar ki, onlara da nümayəndə üçün təyin olunan şəxslər tərəfindən məktublar (tovqiat) gəlirmiş. ------------------------------- qеybə çəkilmiş imаm zaman (ə)-ın fаydаlаrı Аllаh imаm zаmаn (ə)-ı cаmааtı düz yоlа yönəltmək üçün tə’yin еtmişdir. О həzrətin zühurunа mаnе оlаn məhz cаmааtın özüdür. nə vахt cаmааt (həqiqi ədаlət, cаmааtın hüquqlаrını qоrumаq və islаmın bütün hökmlərinə incəliklərinə qədər əməl еtmək əsаsındа qurulmuş) ümumdünyа və ilаhi bir hökumət üçün tаm hаzır оlsа, о həzrət zühur еdəcək. dеməli, mеhribаn Аllаh tərəfindən hеç bir çаtışmаmаzlıq yохdur. lаkin imаm zаmаn (ə)-ın qеybə çəkiləməsinin və zühurunun təхirə düşməsinin təqsiri cаmааtın özündədir. Аncаq оnu dа bilməliyik ki, (imаm (ə) cаmааtın аrаsındа оlduğu təqdirdə) оnun fаydаlаrı təkcə zаhiri göstərişlərlə kifаyətlənmir, əksinə yаrаnış bахımındаn və еləcə də şər’i nöqtеyi-nəzərdən imаm (ə)-ın müqəddəs vаrlığının bаşqа fаydаlаrı dа vаrdır ki, imаm (ə) cаmааtın аrаsındа оlmаsа dа bu fаydаlаr yеnə öz mаhiyyətini qоruyub sахlаyır. imаmın (həttа qеybdə bеlə) оlmаsının ən əsаs fаydаsı оnun bəndələrlə Аllаh аrаsındа vаsitəçi оlmаsıdır. Çünki аlimlərin irəli sürdükləri dəlillərə və еləcə də imаmət məsələsində yеtişmiş bə’zi hədislərə əsаsən əgər imаm оlmаsа, dünyаnın öz yаrаdаnı ilə əlаqəsi kəsilər. Çünki ilаhi mərhəmət hаmısı imаmın vаsitəsilə digər insаnlаrа nаzil оlur. nеcə ki, bir çох hədislər bu məzmunu əhаtə еtmişdir: "Əgər yеr üzü bir аn imаmsız qаlsа, yеr öz əhlini udаr." bəli, imаm yаrаdılış аləminin qəlbi, insаnlаrın rəhbəri və tərbiyəçisidir. bunа görə də оnun аşkаrdа оlmаsı ilə qеybdə оlmаsının hеç bir fərqi yохdur. həmçinin ləyаqətli insаnlаrın imаm (ə)-ı görməməsinə bахmаyаrаq оnun mə’nəvi hidаyəti оnlаrа qаrşı həmişəlikdir. Хüsusilə də cаmааtın imаm (ə)-ı tаnımаmаsınа bахmаyаrаq оnun cаmааt аrаsındа və mö’minlər məclisində gеt-gəli bir sırа rəvаyətlərdə söylənilmişdir. dеməli, imаm (ə)-ın dini mühаfizə еtməsi və ləyаqətli insаnlаrа köməyi qеyb dövründə də lаzımıncаsınа həyаtа kеçir. qеybə çəkilən imаm еynilə məхluqаtın nur və istiliyindən istifаdə еtdiyi bulud аrхаsındа gizlənmiş günəşə bənzəyir. Аncаq bir çох nаdаnlаr və kоr şəхslər оnu görmürlər. imаm sаdiq (ə) "cаmааt qеybə çəkilmiş imаmdаn nеcə istifаdə еdir?" suаlını vеrən şəхsin cаvаbındа buyurmuşdur: "cаmааtın bulud аrхаsındа gizlənmiş günəşdən istifаdə еtdiyi kimi.” indi isə sizin diqqətinizi Аvrоpа şərqşünаslаrındаn birinin dеdiyinə cəlb еdirik: "mənim fikrimcə şiə məzhəbi Аllаhlа хаlq аrаsındа ilаhi hidаyət əlаqəsini dаimа qоruyub sахlаyаn və imаmət məsələsini həmişə cаnlаndırаn yеgаnə məzhəbdir. yəhudi dini Аllаhlа insаn dünyаsı аrаsındа həqiqi əlаqə оlаn nübüvvət məsələsini həzrət musа (ə) ilə tаmаmlаdı və оndаn sоnrа həzrət isа (ə) və həzrət mühəmməd (s)-in nübüvvətini qəbul еtməyib qеyd оlunаn əlаqəni kəsdilər.məsihilаr həzrət isа (ə)-dа dаyаndılаr. sünnilər də həzrət mühəmməd (s)-də dаyаnаrаq nübüvvətin sоnа çаtmаsı ilə Аllаhlа bəndələr аrаsındа dаhа hеç bir əlаqənin оlmаmаsını iddiа еtdilər. Аncаq nübüvvətin həzrət mühəmməd (s)-lə sоnа çаtmаsınа bахmаyаrаq hidаyət və kаmilləşmək əlаqəsi sаyılаn imаmət məsələsinə о həzrətdən sоnrа dаimа yаşаmаsınа əqidə bəsləyən yаlnız şiə məzhəbidir. bəli, insаnlıq аləmi ilə ilаhi аləm аrаsındаkı bu həqiqət təkcə şiə məzhəbində qоrunub sахlаnılır." qеyd: imаm zаmаn (ə)-а əqidə bəsləmək cаmааtlа qеyb аləmi аrаsındаkı əlаqənin kəsilməməsi mə’nаsını dаşıyır. bu əqidədə оlаn şəхslər dаim о həzrəti хаtırlаmаlı və о qеybi islаhеdicinin zühurunu gözləməlidirlər. Əlbəttə, imаm zаmаn (ə)-ı gözləmək bütün müsəlmаnlаrın və şiələrin islаmi аmаllаrın irəliləməsi üçün hеç bir iş görməyərək оturub о həzrətin intizаrını çəkmək mə’nаsındа dеyil. Əksinə, böyük şiə аlimlərinin kеçmişdən bəri söylədikləri kimi hər bir şərаitdə islаm hökmləri və mааrifinin gеniş şəkildə yаyılmаsı üçün çаlışmаq, еləcə də günаhın və zülmün qаrşısındа vаr qüdrəti ilə mübаrizə еtmək bütün müsəlmаnlаrın və şiələrin vəzifəsidir. bаşqа sözlə dеsək ədаlətli hökumət üçün şərаit yаrаtmаq, yə’ni, cəmiyyəti еlə qurmаq lаzımdır ki, hаmı ədаlət istəsin. Əgər əmələn cəmiyyətdə zülm hаkimiyyət sürərsə, hаmı оnа е’tirаz еdib üz döndərsin. bəli, imаn və islаm yоlundа fədаkаrlıq еtmək və və’d оlunmuş həzrət məhdi (ə)-ı qаrşılаmаq üçün həmişə hаzır оlmаq hər bir müsəlmаnın vəzifəsidir. müsəlmаnlаr о həzrətin tərəfdаrlаrı sırаsındа аddım аtıb оnun düşmənləri ilə mübаrizə еtmək üçün öz yаşаyışlаrını оnun prоqrаmlаrınа uyğun nizаmlаmаlıdırlаr. ----------------------------------- İmam zaman (ə)-ın məqamı ilə tanışlıq İmam zaman (ə)-ın xüsusiyyətləri və vəsfləri ilə tanış olmaq, o həzrətin əzəmətli vücuduna diqqət yetirmək intizar halətinin icad edilməsində olan ən mühüm amillərdən biridir. hal-hazırda bütün dünyanın başdan-başında və bütünlükdə yaradılış dünyasında o həzrətdən başqa heç bir şəxsin varlıq aləminin islah olunmasına və onun rəhbərliyinə ləyaqəti olmadığına diqqət yetirmək insanı ona doğru cəzb edir. o həzrət ilahi "azuqə”lərin sonuncusu, dünya əmrlərinin yeganə varisidir ki, həzrət Əmirəl-möminin Əli (ə) onların barəsində belə buyurmuşdur: عِلْمُ الْاَنْبِيَاءِ فِى عِلْمِهِمْ وَ سِرُّ الْاَوْصِيَاءِ فِى سِرِّهِمْ وَ عِزُّ الْاَوْلِيَاءِ فِى عِزَّهُمْ، كَالْقَطْرَةِ فِى الْبَحْرِ وَالذَّرَّةِ فِى الْقَفْرِ "peyğəmbərlərin elmi onların elminin, vəsilərin sirri onların sirrinin və vəlilərin (övliyaların) izzəti onların izzəti müqabilində dəryada bir qətrə və biyabanların arasında bir zərrəyə oxşayır.” İndi ki, biz bu xanədandan olan belə bir insanın zamanında yaşayırıq, vəzifəmiz budur ki, o həzrətə diqqət yetirməklə, onun hidayətçi istəklərinə tabe olmaqla özümüzü puçluqdan, qəflətdən xilas edək, o həzrətin dünya səviyyəsindəki hökumətinin intizarında olaq, çünki o hidayət və ədalət bayrağını bütün dünyada sancacaqdır. Əgər bir şəxs bu dünyada o həzrəti tanısa, İmam zaman (ə.c)-in qeybi yardımlarından agahlıq əldə etsə, o həzrətin zühur dövründə bütün dünyada yaratdığı dərin dəyişikliklərlə tanış olsa, həmişə onu xatırlayacaq və vilayət günəşinin saçmasının intizarında yaşayacaqdır. mərifət belə bir insanda qəflət paslarını onun qəlbindən təmizləyir, əvəzində səfa və nuraniyyət yaradar. İndi isə o həzrətin qeybəti dövründə onun qeybi yardımlarını göstərən bir rəvayətə diqqət yetirin. cabir cofi, cabir ibni Əbdüllah Ənsaridən nəql edir ki, peyğəmbəri Əkrəm (s) belə buyurmuşdur: ... ذَاكَ الَّذِى يَفْتَحُ الله – تَعَالَى ذِكْرُهُ – عَلَى يَدَيْهِ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا، ذَاكَ الَّذِى يَغِيبُ عَنْ شِعَتِهِ وَ اَوْلِيَائِهِ غَيْبَةً لاَ يَثْبُةُ فِيهَا عَلَى الْقَوْلِ بِاِمَامَتِهِ إِلاَّ مَنْ اِمْتَحَنَ الله قَبْلَهُ بِالْإِيمَانِ. قَالَ: فَقَالَ جَابِرُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَهَلْ يَنْتَفِعُ الشِّيعَةُ بِهِ فِى غَيْبَتِهِ؟ فَقَالَ صلى الله عليه و آله و سلم: اِى وَالَّذِى بَعَثَنِى بِالنُّبُوَّةِ اَنَّهُمْ لَيَنْتَفِعُونَ بِهِ وَ يَسْتَضِيئُونَ بِنُورِ وِلاَيَتِهِ فِى غَيْبَتِهِ كَانْتِفَاعِ النَّاسِ بِالشَّمْسِ، وَ إِنْ جَلَّلَهَا السَّحَابُ، يَا جَابِرُ، هذَا مَكْنُونُ سِرِّ الله وَ مَخْزُونُ عِلْمِهِ فَاكْتُمْهُ إِلاَّ عَنْ اَهْلِه. "odur həzrəti məhdi ki, allah taala onun əlləri ilə yer üzünün şərqini-qərbini fəth edəcəkdir. o həmin kəsdir ki, öz şiələrindən və dostlarından qaib deyildir. belə ki, allahın yalnız qəlbini imanla imtahan etdiyi şəxslərdən başqa heç bir şəxs ona əqidədə sabitqədəm qalmaz.” cabir cofi dedi: cabir ibni Əbdullah Ənsari peyğəmbəri Əkrəm (s)-dən soruşdu: "ya rəsuləllah! qeybət dövründə şiələr ondan bəhrələnəcəklərmi?” peyğəmbər (s) onun cavabında buyurdu: "bəli, məni risalətə məbus edən allaha and olsun ki, onlar onun vasitəsilə qeybət dövründə bəhrələnəcəklər, onun vilayət nurunun vasitəsilə nuraniləşəcəklər. necə ki, camaat buludlu havada olsa belə, günəşdən istifadə edirlər. ey cabir, bu, allahın gizli sirri və onun xəzinə olunmuş elmidir, bunu əhlindən başqasından (ləyaqəti olanlardan başqasından) gizli saxla.” gördüyünüz kimi, peyğəmbəri Əkrəm (s) bu rəvayətdə təkidlə and içərək buyurur ki, şiələr İmam zaman (ə)-ın qeybət dövründə o həzrətin vilayət məqamından nur alacaqlar. Şer: kist bi pərdə be xurşid, nəzər baz konəd, Çeşme puşideye ma, illəte peydayiye tost. Əz lətafət nətəvan yaft koca mibaşi, caye rəhm əst bər an kəs ke təmaşaye tost. qeybət dövründə İmam zaman (ə.c) gözə görünmür, lakin həqiqətdə qeybət pərdəsi bizim öz qəlblərimizdə mövcuddur. İmam (ə) parlaq bir nur kimidir – qəlbində bəsirət olan bir şəxs üçün aşkardır. hətta zahirdə gözlər onu görməsə də belə. bu həqiqətə diqqət yetirmək, insanı o həzrətin vilayət məqamındakı elm və qüdrəti ilə tanış edir, İmam zaman (ə)-ın məhəbbətini qəlblərə salır və o həzrətin dünya səviyyəli hökumətini gəlib çatması intizarını qəlblərdə yaradır. mənbə: "İntizar" kitabı -------------------------------------- İmam zaman (ə) namazı İmam zaman (ə) namazı cümə gününün son saatında qılınır. bu namazı qılanlar aşağıdakılara diqqət yetirməlidirlər: 1. "İmam zaman namazı”ndan lazımınca istifadə etmək istəyənlər onu ardıcıl olaraq hər gün eyni saatda qılmalıdırlar. 2. namazda yüz dəfə oxunan "İyyakə nəbudu və iyyakə nəstəin.” (biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik) – ayəsi tam qətiyyətlə deyilməli və ibadəti yalnız allaha məxsus edib, yalnız onun özündən kömək dilənməlidir. yə`ni, çəkic mismarın düz üzərinə vurulduğu kimi, bu sözlər də qəlbə vurulmalıdır ki, Şeytan heç bir yolla onu oradan çıxara bilməsin. və insan yalnız bu yolla ixlasa, saf və həqiqi imana nail ola bilər. namaz iki rükətdən ibarətdir. hər rükətdə "həmd” surəsinin "İyyakə nə`budu və iyyakə nəstə`in” ayəsi yüz dəfə təkrar olunur. həmd surəsindən sonra "İxlas” surəsi oxunur. nəhayət, namaz qılınıb qurtardıqdan sonra bu dua oxunur: «اللَّهُمَّ عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْخَفَاءُ وَ انْكَشَفَ الْغِطَاءُ وَ ضَاقَتِ الْأَرْضُ بِمَا وَسِعَتِ السَّمَاءُ وَ إِلَيْكَ يَا رَبِّ الْمُشْتَكَى وَ عَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشِّدَّةِ وَ الرَّخَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ أَمَرْتَنَا بِطَاعَتِهِمْ وَ عَجِّلِ اللَّهُمَّ فَرَجَهُمْ بِقَائِمِهِمْ وَ أَظْهِرْ إِعْزَازَهُ يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدُ اكْفِيَانِي فَإِنَّكُمَا كَافِيَايَ يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدُ انْصُرَانِي فَإِنَّكُمَا نَاصِرَايَ يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدُ احْفَظَانِي فَإِنَّكُمَا حَافِظَايَ يَا مَوْلايَ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ يَا مَوْلايَ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ يَا مَوْلايَ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ أَدْرِكْنِي أَدْرِكْنِي أَدْرِكْنِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَ» hacət namazı mərhum hacı nuri "nəcmus-saqib” və Şeyx tusi "künuzun-nicat” kitablarında İmam zaman (ə)-dan istək və hacəti olanlara belə bir göstərişin olduğunu nəql edirlər: cümə günü gecə yarısı qüsl alıb iki rükət namaz qılsın. hər rükətdə həmd surəsinin 5-ci ayəsini – "İyyakə nə`budu və iyyakə nəstəin” (biz yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən kömək diləyirik) – yüz dəfə, sonra rükunun "sübhanə rəbbiyəl-əzimi və bihəmdih” (həmd edirəm, bir halda ki, əzəmətli rəbbim pak və münəzzəhdir) və səcdənin "sübhanə rəbbiəl ə`la və bihəmdih” (həmd edirəm, bir halda ki, uca rəbbim pak və münəzzəhdir) – zikrlərini yeddi dəfə təkrar etsin. namazdan sonra isə bu duanı oxusun: "Əllahummə, in ətə`tukə fəl-məhmidətu ləkə və in əsəytukə fəl-huccətu ləkə, minkər-ruhu və minkəl-fərəcu. subhanə mən ən`əmə və şəkərə, subhanə mən qəddərə və ğəfərə. allahummə, in kuntu əsəytukə fəinni qəd ətə`tukə fi əhəbbil əşyai iləykə və huvəl-iymanu bikə, ləm əttəxiz ləkə vələdən və ləm əd`u ləkə şərikən, mənnən minkə bihi ələyyə la mənnən minni bihi ələykə. və qəd əsəytukə ya ilahi, əla ğəyri vəchil-mukabərəti və ləl-xuruci ən ubudiyyətikə və ləl-cuhudi lirububiyyətikə və lakin ətə`tu həvayə və əzəlləniş-şəytanu. fə ləkəl-huccətu ələyyə vəl-bəyanu, fə in tuəzzibni fə bizunibi ğəyru zalimin li və in təğfirli və tərhəmni fə innəkə cəvadun kərim.” bundan sonra ardıcıl olaraq "ya kərimu, ya kərim” – deyilsin. daha sonra isə bu duanı oxusun: "ya aminən min kulli şəy`in və kullu şəy`in minkə xaifun həzir. Əs`əlukə biəmnikə min kulli şəy`in və xovfi kulli şəy`in minkə, ən tusəlliyə əla muhəmmədin və ali muhəmməd, və ən tu`tiyəni əmanən linəfsi və əhli və vələdi və sairi ma ən`əmtə bihi ələyyə hətta la əxafə və la əhzərə min şəy`in əbədən, innəkə əla kulli şəy`in qədirun və həsbunəllahi və ni`məl vəkil. ya kafiyə İbrahimə nəmrudə və ya kafiyə musa fir`əunə, əs`əlukə ən tusəlliyə əla muhəmmədin və ali muhəmməd və ən təkfiyəni şərrə fulanibni fulan.” "fulanibni fulan”-ın yerinə şərindən qorunmalı şəxsin adı və atasının adı çəkilir və inşallah, hacəti qəbul olar mənbə: "İmam zaman (ə)-la görüşənlər" kitabı -------------------------------------- quranda məhdi (ə) hökumətinin siması quranda məhdi (əleyhissəlam) hökumətinin siması qurani-kərim həzrət məhdi əleyhissəlamın zühur və qiyamı barədə (bir çox başqa sahələrdə olduğu kimi) xırdalıqlara toxunmadan ümumi şəkildə söz açmışdır. yəni quran ümumdünya ədalətli hökumət qurulacağından əməlisaleh insanların yer üzündəki kamil və son qələbəsindən söhbət etmişdir. bu ayələri İslam təfsirçiləri hədislərə istinad edərək həzrət məhdi əleyhissəlama onun qiyamı və zühuruna aid etmişlər. alimlərin bu məsələyə aid etdikləri ayələrdən və bu məsələ haqqında daha aşkar söhbət açmış ayələrdən üçünü oxucuların nəzərinə çatdırırıq. 1) "biz kitabdan tövratdan yaxud
 0  24  + 10