Əlacı olmayan xəstəlik üçün oxunan dua(03.04.2020 | 13:26)
Əlacı olmayan xəstəlik üçün oxunan dua seyyid ibni tavus (rəhmətullah əleyh) "muhcud-dəvat kitabında səid ibni Əbulfəthdən nəql etmişdir ki, o, belə deyib: "mən ağır bir xəstəliyə tutulmuş və həkimlər məni müalicə etməkdən aciz qalmışdılar. bu duanı oxumaqla şəfa tapdım." İmam cəfər sadiq (ə)-dan nəql olunmuşdur ki, həzrət peyğəmbər (s) buyurub: xəstə olan hər şəxs sübh namazından sonra 40 dəfə (bu sözü) deyərək əlini xəstə olan yerə sürtərsə, o xəstəlikdən şəfa tapar: "bismillahir-rəhmanir-rəhim. Əlhəmdu lillahi rəbbil-aləmin. həsbunəllahu və niməl-vəkil. təbarəkəllahu əhsənul-xaliqin. və la həvlə və la quvvətə illa billahil-əliyyil-əzim." bu duanı xəstə üçün oxuduqda İnşallah şəfa tapar "zubhədətul-dəvat" kitabında rəvayət olunmuşdur ki, həzrət peyğəmbər (s), fatimeyi zəhra (s.ə)-nın evinə gəib, İmam həsən (ə) xəstə halında gördükdə narahat oldu. cəbrail (ə) nazil olaraq dedi: ya muhəmməd! Övladının xəstəikdən qurtarması üçün sənə bir dua öyrədimmi? desin: "Əllahummə la ilahə illa əntəl-əliyyul-əzim. zus-sultanil-qədim. vəl-mənnil-əzim. vəl-vəchil-kərim. la ilahə illa əntəl-əliyyul-əzim. vəliyyul-kəlimatit-tammat. vəd-dəəvatil-mustəcabat. xəlli ma əsbəhə (bi filan.)" daha sonra həzrət peyğəmər (s) bu duanı oxuyub əlini İmam həsənin (ə) alnına sürtdü və beləliklədə o həzrət şəfa tapdı. xəstənin şəfa tapması üçün İmam məhəmməd təqi (ə)-a aid əməl hər bir xəstənin şəfa tapması üçün iki rukət İmam cəvad (ə)-a təvəssül və hacət namazı qılıb 146 dəfə "maşaəllahu la həvlə və la qyvvətə illa billah" sözünü desin. bu əməlin o həzrətə aid olan saatda həyata keçməsi daha faydalıdır. o həzrətə aid olan zaman isə əsr namazından iki saat sonraya qədər müəyyənləşdirilmişdir ki, o vaxtda hacət qəbul olur. xəstələndikdə oxunan dua "cəvahirul-quran" kitabında yazılmışdır ki, xəstə olan şəxs bu duanı xəstəliyi halında qırx dəfə oxusun: "la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin." belə bir şəxs o xəstəliyi ilə ölərsə şəhid savabına nail olar, sağaldıqda isə günahları bağışlanar. xəstəlik zamanında oxunan ayrı bir dua huseyn ini nəsim İmam rza (ə)-dan nəql etmişdir ki, o həzrətin övladarından biri xəstələndikdə ona buyurdu: (oğlum)! de: "Əllahumməşfini bişifaikə və və davəni bidəvaikə və afəni min bəlaikə fəinni əbdukə vəbnu əbdik." xəstə yanına getdikdə oxunan dua "zubdətul-dəəvat" kitabında yazılmışdır ki, xəstə yanına getdikdə (bu duanı) yeddi dəfə oxuyun. belə ki, onun əcəli çatmadıqda tezliklə şəfa tapacaqdır: "Əsəlullahəl əzim. rəbbəl ərşil əzim. Ən yəşfik." bu dua dəfələrlə təcrübə olunmuşdur. xəstənin şəfa tapması üçün dua "bismillahir-rəhmanir-rəhim. ya munəzziləş-şifa və yəzhəbud-da. səlli əla muhəmmədin və alih. və ənzil əla vəchiş-şifa." bu duanı həmişə oxusun. xəstəlidən şəfa tapmaq üçün ayrı bir dua xəstələnmiş şəxs ardıcıl olaraq bu sözü desin: "ya huvə. ya mən ləysə illa huvə. səlli əla muhəmmədin və alih. xəstənin ağrı və narahatçılığı zaman oxunan dua hər kəs xəstənin ağrı və narahatçılıq çəkdiyi zaman əlini onun gicgahına qoyub: "və nunəzzilu minəl-qurani ma huvə şifaun və rəhmətun lil-muminin. və la yəziduz-zaliminə illa xəsara." cümlələrini oxuyarsa, allah təala o xəstəyə şəfa verər. mənbə: "mənəvi xəzinələr" kitabı
 0  41  + 12