Cövşən Kəbir duası Ərəbcə oxunuşlu (03.04.2020 | 13:26)
cövşən-kəbir duası (Ərəbcə oxunuşlu) kəf’əmi bu duanı "bələdul-əmin” və "misbah” kitablarında həzrət İmam səccad (ə)-dan, o da peyğəmbərdən nəql etmişdir. bu duanı, cəbrail (ə) döyüşlərin birndə peyğəmbərin əynində bahalı, ağırlığından peyğəmbərinçiyinlərini salam zireh olduğu halda nazil olub belə buyurdu: " ya muhəmməd! allah taala sənə salam göndərir və buyurur: "bu zirehi əynindən çıxart, bu duanı oxu ki, sən və ümmətin üçün əmniyyət deməkdir.” sonra bu duanı natamam izahında belə buyurur: " o cümlədən, hər kəs bu duanı öz kəfəninə yazsa, allah taala onu cəhənnəmə atmağa həya edər və hər kəs təmiz niyyələ onu ramazan ayının əvvəlində oxusa, allah ona qədr gecəsini dərk etməyi və onun üçün yetmiş min onun əvəzinə təsbih edə mələk yaradar. bütün bu fəzilətləri nəql etdikdən sonra buyurur: "hər kəs bu duanı ramazan ayında üç dəfə oxusa, allah cəhənnəm odunu ona haram, cənnəti isə vacib edər və iki mələyə bu dünyada olan zaman onu günahlardan qorumağa əmr edər.” hədisin axırında İmam hüseyn (ə) buyurur: "atam Əli ibn Əbutalib (ə) bu duanı mənə əzbərləməyi, kəfənə yazmağı, ailəmə öyrətməyi və camaatı onu oxmağı rəğbətləndirməyimi əmr etmişdi. bu duada, allahın, içində İsmi ə’zəm olan min adı vardır.” həqir bəndə deyir: "bu hədisdən iki məsələ aydın olur; 1. bu duanı kəfənə yazmaq müstəhəbdir necə ki, Əllamə bəhrul-ülum (r) "dürrə” kitabında ona belə işarə edir; sünnə ən yuktəbə bil əkfan, Şəhadətül İslam vəl iman, və hakəza kitabətül qur’an, vəl cəvşənul mən’uti bil əman. 2. bu duanı ramazan ayının əvvəlində oxumaq müstəhəbdir, xüsusi ilə qədr gecələrində (amma hədisdə ondan heç bir söz deyilmir). lakin Əllamə məclisi "zadul-məad” kitabında qədr gecələrinin əməlləri bölməsində gətirmişdir. amma bəzi hədislərdə cövşən kəbir duasını üç gecədə oxunması gəlmişdir. bizə bu böyük alimin sözü kifayət edər. bu dua, yüz fəsildən ibarətdir. hər fəsildə allahın on adı var. hər fəsilin axırında bunu demək lazımdır: subhanəkə ya la ilahə illa ənt, əl ğəvs, əl ğəvs, xəllisna minən nari ya rəbb. "bələdül-əmin”də hər fəslin əvvəlində bismillah, axırında "subhanəkə ya la ilahə illa ənt, əl ğəvs, əl ğəvs, səlli əla muhəmməd və alih, xəllisna minən nari ya rəbb, ya zəl cəlali vəl ikram, ya əkrəmər rahimin." dua belədir: bismillahir–rəhmanir–rəhim 1. Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Əllahu, ya rəhmanu, ya rəhimu, ya kərimu, ya muqimu, ya Əzimu, ya qədimu, ya Əlimu, ya həlimu, ya həkim, subhanəkə ya la ilahə illa ənt, əl ğəvs, əl ğəvs, xəllisna minən nari ya rəbb. 2. ya səyyidətis sadati ya mucibəd dəəvat, ya rafiəd dərəcati ya vəliyyəl həsənat, ya ğafirəl ğətiati yə mu’tiyəl məs’əlat, ya qabilət təvbati ya samiəl əsvat, ya aliməl xəfiyyati ya dafiəl bəliyyat. 3. ya xəyrəl ğafirin, ya xəyrəl fatihin, ya xəyrən nasirin, ya xəyrəl hakimin, ya xəyrəl raziqin, ya xəyrəl varisin, ya xəyrəl hamidin, ya xəyrəl zakirin, ya xəyrəl munzilin, ya xəyrəl muhsinin. 4. ya mən ləhul izzətu vəl cəmal, ya mən ləhul qudrətu vəl kəmal, ya mən ləhul mulku vəl cəlal, ya mən huvəl kəbirul mutəal, ya munşiəs sihabis siqal, ya mən huvə şədidul mihal, ya mən huvə səriul hisab, ya mən huvə şədidul iqab, ya mən indəhu husnus səvab, ya mən indəhu ummul kitab. 5. Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya hənnanu ya mənnanu ya dəyyan, ya burhanu ya sultanu ya rizvan, ya Ğufranu ya subhanu ya mustəan, ya zəl mənni vəl bəyan. 6. ya mən təvazəə kullu şəy’in li əzəmətih, ya mənistəsləmə kullu şəy’in li qudrətih, ya mən zəllə kullu şəy’in li izzətih, ya mən xəzəə kullu şəy’in li heybətih, ya məninqadə kullu şəy’in min xəşyətih, ya mən təşəqqəqətil cibalu min məxafətih, ya mən qamətis səməvatu bi əmrih, ya mənistəqərrətil ərəzunəh bi iznih, ya mən yusəbbihur rə’du bihəmdih, ya mən la yə’tədi əla əhli məmləkətih. 7. ya ğafirəl xətaya, ya kaşifəl bəlaya, ya muntəhər rəcaya, ya mucziləl ətaya, ya vahibəl hədaya, ya raziqəl bəraya, ya qaziyəl mənaya, ya samiəş şəkaya, ya basiəl bəraya, ya mutliqəl usara. 8. ya zəl həmdi vəs səna, ya zəl fəcri vəl bəha, ya zəl məcdi vəs səna, ya zəl əhdi vəl vəfa, ya zəl əfvi vər riza, ya zəl mənni vəl əta, ya zəl fəsli vəl qəza, ya zəl izzi və bəqa, ya zəl cudi vəs səxa, ya zəl alai vən nə’ma. 9. Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya maniu ya dafiu ya rafiu, ya saniu ya nafi, ya samiu ya camiu ya Şafiu ya vasiu ya musi. 10. ya saniə kulli məsnu, ya xaliqə kulli məxluq, ya raziqə kulli mərzuq, ya malikə kulli məmluk, ya kaşifə kulli məkrub, ya faricə kulli məhmum, ya rahimə kulli mərhum, ya nasirə kulli məxzul, ya satirə kulli mə’yub, ya məlcəə kulli mətrud. 11. ya uddəti ində şiddəti, ya rəcai ində musibəti, ya munisi ində vəhşəti, ya sahibi ində ğurbəti, ya vəliyyi ində ni’məti, ya ğiyasi ində kurbəti, ya dəlili ində həyrəti, ya ğənai indəftiqari, ya məlcəi indəztirari, ya muini ində məfzəi. 12. ya əllaməl ğuyub, ya ğəffarəz zunub, ya səttarəl uyub, ya kaşifəl kurub, ya muqallibəl qulub, ya təbibəl qulu, ya munəvvirəl qulub, ya ənsiəl qulub, ya mufərricəl humum, ya munəffisəl ğumum. 13. Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya cəlilu ya cəmilu ya vəkilu ya kəfilu ya dəlil, ya qəbilu ya mudilu ya munilu ya muqilu ya muhil. 14. ya dəliləl mutəhəyyirin, ya ğiyasəl mustəğisin, ya sərixəl mustəsrixin, ya carəl mustəcirin, ya əmanəl xaifin, ya əvnəl mu’minin, ya rahiməl məsakin, ya məlcəəl asin, ya ğafirəl muznibin, ya mucibə də’vətil muztərrin. 15. ya zəl cudi vəl ihsan, ya zəl fəzli vəl imtahan, ya zəl əmni vəl əman, ya zəl qudsi vəs subhan, ya zəl hikməti vəl bəyan, ya zər rəhməti vər rizvan, ya zəl huccəti vəl burhan, ya zəl əzəməti vəs sultan, ya zər rə’fəti vəl mustəan, ya zəl əfvi vəl ğufran. 16. ya mən huvə rəbbu kulli şəy, ya mən huvə ilahu kulli şəy, ya mən huvə xaliqu kulli şəy, ya mən huvə saniu kulli şəy, ya mən huvə qəblə kulli şəy, ya mən huvə bə’də kulli şəy, ya mən huvə fəvqə kulli şəy, ya mən huvə alimun bi huvə kulli şəy, ya mən huvə qadirun əla kulli şəy, ya mən huvə yəbqa və yəfna kullu şəy. 17. Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya mu’minu ya muhəyminu ya mukəvvinu ya muləqqinu ya mubəyyin, ya muhəvvinu ya muməkkinu ya muzəyyinu ya mu’linu ya muqəssim. 18. ya mən huvə fi mulkihi muqim, ya mən huvə fi sultanihi qədim, ya mən huvə fi cəlalihi əzim, ya mən huvə əla ibadihi rəhim, ya mən huvə bi kulli şəy’in əlim, ya mən huvə bi mən əsahu həlim, ya mən huvə bi mən rəcahu kərim, ya mən huvə fi sun’ihi həkim, ya mən huvə fi hikmətihi lətif, ya mən huvə fi lutfihi qədim. 19. ya mən la yurca illa fəzluh, ya mən la yus’əlu illa əfvuh, ya mən la yunzəru illa birruh, ya mən la yuxafu illa ədluh, ya mən la yədumu illah mulkuh, ya mən la sultanə illa sultanuh, ya mən vəsiət kullə şəy’in rahmətuh, ya mən səbəqət rəhmətuhu ğəzəbəh, ya mən əhat bi kulli şəy’in ilmuh, ya mən ləysə əhədun misluh. 20. ya faridəl həmm, ya kaşifəl ğəmm, ya ğafirəz zənb, ya qabitəl təvb, ya xaliqəl xəlq, ya sadiqəl və’d, ya mufiyəl əhd, ya aliməs sirr, ya faliqəl həbb, ya raziqəl ənam. 21. Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Əliyyu ya vəfiyyu ya Ğəniyyu ya məliyyu ya həfiyy, ya rəziyyu ya zəkiyyu ya bədiyyu ya qəviyyu ya vəliyy. 22. ya mən əzhərəl cəmil, ya mən sətərəl qəbih, ya mən ləm yuaxiz bil crirəh, ya mən ləm yəhtikis sitr, ya əziməl əfv, ya həsənət təcavuz, ya vasiəl məğfirəh, ya basitəl yədəyni bir rəhməh, ya sahibə kulli nəcva, ya muntəha kulli şəkva. 23. ya zən ni’məti sabiğəh, ya zər rəhmətil vasiəh, ya zəl minnətis sabiqəh, ya zəl hikmətil baliğəh, ya zəl qudrətil kamiləh, ya zəl huccətil qatiəh, ya zəl kəramətiz zahirəh, ya zəl izzətid daiməh, ya zəl quvvətil mətinəh, ya zəl əzəmətih məniəh. 24. ya bədiəs səmavat, ya cailəz zulumat, ya rahiməl əbərat, ya muqiləl əsərat, ya satirəl əvrat, ya muhyiyəl əmvat, ya munziləl ayat, ya muzə’ifəl həsənat, ya mahiyəs səyyiat, ya şədidən nəqimat. 25. Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya musəvviru ya muqəddiru ya mudəbbiru ya mutəhhiru ya munəvvir, ya muyəssiru ya mubəşşiru ya munziru ya muqəddimu ya muəxxir. 26. ya rəbbəl bəytil həram, ya rəbbəş şəhril həram, ya rəbbəl bələdil həram, ya rəbbər rukni vəl məqam, ya rəbbəl məş’əril həram, ya rəbbəl məscidil həram, ya rəbbəl hilli vəl həram, ya rəbbən nuri vəz zəlam, ya rəbbət təhiyyəti vəs səlam, ya rəbbəl qudrəti fil ənam. 27. ya əhkəməl hakimin, ya ə’dələl adilin, ya əsdəqəs sadiqin, ya əthərət tahirin, ya əhsənəl xaliqin, ya əsrəəl hasibin, ya əsməəs samiin, ya əbsərən nazirin, ya əşfəəş şafiin, ya əkrəməl əkrəmin. 28. ya imadə mən la imadə ləh, ya sənədə mən la sənədə ləh, ya zuxrə mən la zuxrə ləh, ya hirzə mən la hirzə ləh, ya ğiyasə mən la ğiyasə ləh, ya fəxrə mən la fəxrə ləh, ya izzə mən la izzə ləh, ya muinə mən la muinə ləh, ya ənisə mən la ənisə ləh, ya əmanə mən la əmanə ləh. 29. Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya asimu ya qaimu ya daimu ya rahimu ya salim, ya hakimu ya alimu ya qaimu ya qabizu ya basit. 30. ya asimə mənistə’səməh, ya rahimə mənistərhəməh, ya ğafirə mənistəğfərəh, ya nasirə mənitənsərəh, ya hafizə mənistəhfəzəh, ya mukrimə mənistəkrəməh, ya murşidə mənistərşədəh, ya sərixə mənistəsrəhəh, ya muinə mənistəanəh, ya muğisə mənistəğasəh. 31. ya əzizən la yuzam, ya lətifən la yuram, ya qəyyumən la yənam, ya daimən la yəfut, ya həyyən la yəmut, ya məlikən la yəzul, ya baqiən la yəfna, ya alimən la yəchəl, ya səmədən la yut’əm, ya qəviyyə la yəz’uf. 32. Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Əhədu ya vahidu ya Şahidu ya macidu ya hamid, ya raşidu ya baisu ya varisu ya zarru ya nafi. 33. ya ə’zəmə min kulli əzim, ya əkrəmə min kulli kərim, ya ərhəmə min kulli rəhim, ya ə’ləmə min kulli əlim, ya əhkəmə min kulli həkim, ya əqdəmə min kulli qədim, ya əkbərə min kulli kəbir, ya əftələ min kulli lətif, ya əcəllə min kulli cəlil, ya əəzə min kulli əziz. 34. ya kəriməs səfh, ya əziməl mənn, ya kəsirəl xəyr, ya qədiməl fəzl, ya daiməl lutf, ya lətifəs sun’, ya munəffisəl kərb, ya kaşifəz zur, ya malikəl mulk, ya qaziyəl həqq. 35. ya mən huvə fi əhdini vəfiyy, ya mən huvə fi vəfaihi qəviyy, ya mən huvə fi uluvvihi qərib, ya mən huvə fi qurbihi lətif, ya mən huvə fi lutfihi şərif, ya mən huvə fi şərəfihi əziz, ya mən huvə fi izzihi əzim, ya mən huvə fi əzəmətihi məcid, ya mən huvə fi məcdihi həmid. 36. Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya kafi ya Şafi ya vafi ya muafi ya hadi, ya dai ya qazi ya razi ya ali ya baqi. 37. ya mən kullu şəy’in xaziun ləh, ya mən kullu şəy’in xaşiun ləh, ya mən kullu şəy’in kainun ləh, ya mən kullu şəy’in məvcudun bih, ya mən kullu şəy’in munibun iləyh, ya mən kullu şəy’in xaifun minh, ya mən kullu şəy’in qaimun bih, ya mən kullu şəy’in sairun iləyh, ya mən kullu şəy’in yusəbbihu bihəmdih, ya mən kullu şəy’in halikun illa vəvhəh. 38. ya mən la məfərrə illa iləyh, ya mən la məfzəə illa iləyh, ya mən la məqsədə illa iləyh, ya mən la mənca illa iləyh, ya mən la yərğəbu illa iləyh, ya mən la həvlə və la quvvətə illa bih, ya mən la yustəanu illa bih, ya mən la yətəvəkkəlu illa ələyh, ya mən la yurca illa hu, ya mən la yub’ədu illa hu. 39. ya xəyrəl mərhubin, ya xəyrəl mərğubin, ya xəyrəl mətlubin, ya xəyrəl məs’ulin, ya xəyrəl məqsudin, ya xəyrəl məzkurin, ya xəyrəl məşkurin, ya xəyrəl məhbubin, ya xəyrəl məd’uvvin, ya xəyrəl mustə’nisin. 40. Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Ğafiru ya satiru ya qadiru ya qhiru ya fatir, ya kasiru ya cabiru ya zakiru ya naziru ya nasir. 41. ya mən xələq fə səvva, ya mən qəddərə fə həda, ya mən yəkşiful bəlva, ya mən yəsməun nəcva, ya mən yunqizul ğərqa, ya mən yuncil həlka, ya mən yəşfil mərza, ya mən əzhəkə və əbka, ya mən əmatə və əhya, ya mən xələqəz zəvcəyniz zəkərə vəl unsa. 42. ya mən fil bərri vəl bəhri səbiluh, ya mən fil afaqi ayatuh, ya mən fil ayati burhanuh, ya mən fil məmati qudrətuh, ya mən fil quburi ibrətuh, ya mən fil qiyaməti mulkuh, ya mən fil hisabi həybətuh, ya mən fil mizani qəzauh, ya mən fil cənnəti səvabuh, ya mən fin nari iqabuh. 43. ya mən iləyhi yəhrəbul xaifun, ya mən iləyhi yəfzəul muznibun, ya mən fil yəqsidul munibun, ya mən fil yərğəbuz zahidun, ya mən fil yəlcəul mutəhəyyirun, ya mən bihi yəstə’nisul muridun, ya mən bihi yəftəxirul muhibbun, ya mən fi əfvihi yətməul xatiun, ya mən iləyhi yəskunul muqinun, ya mən ələyhi yətəvəkkəlul mutəvəkkilun. 44. Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya həbibu ya təbibu ya qəribu ya rəqibu ya həsib, ya muhibu ya musibu ya mucibu ya xəbiru ya bəsir. 45. ya əqrəbə min kulli qərib, ya əhbəbə min kulli həbib, ya əbsərə min kulli bəsir, ya əxbərə min kulli xəbir, ya əşrəfə min kulli şərif, ya ərfəə min kulli rəfi, ya əqva min kulli qəviyy, ya əğna min kulli ğəniyy, ya əcvədə min kulli cəvad, ya ər’əfə min kulli rəuf. 46. ya ğalibən ğəyrə məğlub, ya saniən ğəyrə məsnu, ya xaliqən ğəyrə məxluq, ya malikən ğəyrə məmluk, ya qahirən ğəyrə məqhur, ya rafiən ğəyrə mərfu, ya hafizən ğəyrə məhfuz, ya nasirən ğəyrə mənsur, ya şahidən ğeyrə ğaib, ya qəribən ğəyrə bəid. 47. ya nurən nur, ya munəvvirən nur, ya xaliqən nur, ya mudəbbirən nur, ya muqəddirən nur, ya nurə kulli nur, ya nurən qəblə kulli nur, ya nurən bə’də kulli nur, ya nurən fəvqə kulli nur, ya nurən ləysə kəmislihi nur. 48. ya mən ətauhu şərif, ya mən fi’luhu lətif, ya mən lutfuhu muqim, ya mən ihsanuhu qədim, ya mən qəvluhu həqq, ya mən və’duhu sidq, ya mən əfvuhu fəzl, ya mən əzhabuhu ədl, ya mən zikruhu hulv, ya mən fəzluhu əmim. 49. Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya musəhhilu ya mufəssilu ya mubəddilu ya muzəllilu ya munəzzil, ya munəvvilu ya mufzilu ya muczilu ya muhmilu ya mucmil. 50. ya mən yəra və la yura, ya mən yəxluqə və la yuxləq, ya mən yəhdi və la yuhda, ya mən yuhyi və la yuhya, ya mən yəs’əlu və la yus’əl, ya mən yut’imu və la yut’əm, ya mən yuciru və la yucaru ələyh, ya mən yəqzi və la yuqza ələyh, ya mən yəhkumu və la yuhkəm ələyh, ya mən ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkun ləhku kufuvən əhəd. 51. ya ni’məl həsib, ya ni’mət təbib, ya ni’mər rəqib, ya ni’məl qərib, ya ni’məl mucib, ya ni’məl həbib, ya ni’məl kəfil, ya ni’məl vəkil, ya ni’məl məvla, ya ni’mən nəsir. 52. ya sururəl arifin, ya munuəl muhibbin, ya ənsiəl muridin, ya həbibət təvvabin, ya raziqəl muqilin, ya rəcaəl muznibin, ya qurrətə əynil abidin, munəffisə ənil məkrubin, ya mufərricə ənil məğmumin, ya ilahəl əvvəlinə vəl axirin. 53. Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya rabəna ya İlahəna, ya səyyidəna, ya məvləna, ya nasirəna, ya hafizəna, ya dəliləna ya muinəna, ya həbibəna, ya təbibəna. 54. ya rəbbən nəbiyyinə vəl əbrar, ya rəbbəs siddiqinə vəl əxyar, ya rəbbəl cənnəti vən nar, yə rəbbəs siğari və kibar, ya rəbbəl hububi vəs simar, ya rəbbəl ənhari vəl əşcar, ya rəbbəs səhari vəl qifar, ya rəbbəl bərari vəl bihar, ya rəbbəl ləyli vən nəhar, ya rəbbəl ə’lani vəl əsrar. 55. ya mən nəfəzə fi kulli şəy’in əmruh, ya mən ləhiqə bi kulli şəy’in ilmuh, ya mən bələğət ila kulli şəy’in qudrətuh, ya mən la tuhsil ibadu niəməh, ya mən la təbluğul xəlaiqu şukrəh, ya mən la tudrikul əfhamu cəlaləh, ya mən la tənalul əvhamu kunnəh, ya mənil əzəmətu vəl kibriyau ridauh, ya mən la tərəddul ibadu qəzaəh, ya mən la mulkə illa mulkuh, ya mən la ətaə illa ətauh. 56. ya mən ləhul məsəlul ə’la, ya mən ləhus sifatul ulya, ya mən ləhul axirətu vəl ula, ya mən ləhul cənnətul mə’va, ya mən ləhul ayatul kubra, ya mən ləhul əsmaul husna, ya mən ləhul hukmu vəl qəza, ya mən ləhul həvau vəl fəza, ya mən ləhul ərşu vəs səra, ya mən ləhus səmavatul ula. 57. Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Əfuvvu ya ğəfur ya səburu ya Şəkuru ya rəuf, ya Ətufu ya məs’ulu ya vədudu ya subbuhu ya quddus. 58. ya mən fis səmai əzəmətuh, ya mən fil ərzi ayatuh, ya mən fi kulli şəy’in dəlailuh, ya mən fil bihari əcaibuh, ya mən fil cibali xəzainuh, ya yəbdəul xəlqə summə yuiduh, ya mən iləyhi yərciul əmru kulluh, ya mən əzhərə fi kulli şəy’in lutfəh, ya mən əhsənə kullə şəy’in xəlqəh, ya mən təsərrəfə fil xəlaiqi qudrətuh. 59. ya həbibə mən la həbibə ləh, ya təbibə mən la təbibə ləh, ya mucibə mən la mucibə ləh, ya şəqiqə mən la şəqiqə ləh, ya rəfiqə mən la rəfiqə ləh, ya muğisə mən la muğisə ləh, ya dəlilə mən la dəlilə ləh, ya ənisə mən la ənisə ləh, ya rahimə mən la rahimə ləh, ya sahibə mən la sahibə ləh. 60. ya kafiyə mənistəkfah, ya hadiyə mənistəhdah, ya kaliyə mənistəklah, ya raiyə mənistərah, ya şafiyə mənistəşfah, ya qaziyə mənistəqzah, ya muğniyə mənistəğnah, ya mufiyə mənistəvfah, ya muqəvviyə mənistəqvah, ya vəliyyə mənistəvlah. 61. Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya xaliqu ya raziu ya natiqu ya sadiqu ya faliq, ya fariqu ya fatiqu ya ratiqu ya sabiqu (ya faiqu), ya samiq. 62. ya mən yuqəllibəl ləylə vən nəhar, ya mən cəələz zulmati vəl ənvar, ya mən xələqəz zillə vəl hərur, ya mən səxxərəş şəmsə vəl qəmər, ya mən qəddərəl xəyrə vəş şərr, ya mən xələqəl məvtə vəl həyat, ya mən ləhul xəlqu vəl əmr, ya mən ləm yəttəxiz sahibətən və la vəlada, ya mən ləysə ləhu şərikun fil mulk, ya mən ləm yəkun ləhu vəliyyun minəz zull. 63. ya mən yə’ləmu zamirəs samitin, ya muradəl muridin, ya mən yə’ləmu zamirəs samitin, ya mən yəsməu əninəl vahinin, ya mən yəra bukaəl xaifin, ya mən yəmliku həvaicəs sailin, ya mən yəqbəlu uzrət taibin, ya mən la yuslihu əmələl mufsidin, ya mən la yuziu əcrəl muhsinin, ya mən la yəb’udu (yəb’ədu) ən qulubil arifin, ya əcvədəl əcvədin. 64. ya daiməl bəqa, ya samiəd dua, ya vasiəl əta, ya ğafirəl xəta, ya bədiəs səma, ya həsənəl bəla, ya cəmiləs səna, ya qədiməs səna, ya kəsirəl vəfa, ya şərifəl cəza. 65. Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya səttaru ya Ğəffaru ya qəhharu ya cəbbaru ya səbbar, ya barru ya muxtaru ya fəttahu ya nəffahu ya murtah. 66. ya mən xələqəni və səvvani, ya mən
 0  39  + 9