COVŞEN KEBIR DUASI(03.04.2020 | 13:26)
be"zi revayetlerde gelib ki, bu ezemetli duanı mübarek ramazan ayının gecelerinde oxumaq müstehebdir. onun mecmusu 100 fesilden ibaretdir. her fesli ise allah-taalanın 10 adına şamildir. her feslin axırında bunu demek lazımdır: "sübhaneke ya la ilahe illa ent, el ğovs, el-ğovs, xellisna minen-nari, ya rebb" tercümesi: her bir eyb ve nöqsandan pak ve münezzehsen, ey o kes ki, senden başqa bir me"bud yoxdur, bize kömek et, bizim feryadımıza yet, bizi oddan xilas et, ey rebb! bismillahir–rehmanir–rehim 1. ilahi, heqiqeten men senden isteyirem ve seni and verirem Öz adına, ey allah (bütün kamal ve camal sifetlerini Özünde cem eden vacibül-vücud zaten qeni olan varlıq), ey rehman (rehmeti heddinden artıq olan, rehmeti hem mö"mine, hem de kafire şamil olan), ey rehim (rehmeti sabit olan, kesilmeyen), ey kerim (ehsan ve ne"met sahibi), ey müqim, ey ezim (ezemetli), ey qedim (ezeli, heç vaxt zavala uğramayan varlıq, vücudu üçün başlanğıc olmayan), ey elim (sonsuz elmli), ey helim (qezebinin onu tehrik etmediyi kes), ey hekim (hakim, hikmet üzünden iş gören) her bir eyb ve nöqsandan pak ve münezzehsen, ey o kes ki, senden başqa heç bir me"bud yoxdur, bizim feryadımıza yet, bizi oddan xilas et, ey rebb)! 2. ey seyyidlerin ağası, ey duaları qebul eden, ey dereceleri yükselden, ey yaxşılıqları seven, ey xetaları bağışlayan, ey isteyenlere eta eden, ey tövbeleri qebul eden, ey sesleri eşiden, ey mexfi şeyleri bilen, ey belaları def eden! 3. ey bağışlayanların en yaxşısı, ey feth edenlerin en yaxşısı, ey kömek edenlerin en yaxşısı, ey hakimlerin en yaxşısı, ey ruzi verenlerin en yaxşısı, ey varislerin en yaxşısı, ey hemd (te"rif) edenlerin en yaxşısı, ey zikr edenlerin en yaxşısı, ey nazil edenlerin en yaxşısı, ey ehsan edenlerin en yaxşısı! 4. ey o kes ki, yalnız senin üçündür izzet ve cemal, ey o kes ki, yalnız senin üçündür qüdret ve kamal, ey o kes ki, yalnız senin üçündür mülk (seltenet) ve celal, ey kebir ve müteal, ey ağır buludları vücuda getiren, ey intiqamı (tedbir, ezab ve qüdreti) şiddetli olan, ey hesablara çox sür"etle yetişen, ey cezası şiddetli olan kes, ey o kes ki, gözel savablar senin yanındadır, ey o kes ki, Ümmül-kitab senin yanındadır! 5. ilahi,heqiqeten men senden isteyirem ve seni and verirem Öz adına, ey hennan (ondan üz çevirenleri qebul eden, rehmet sahibi), ey mennan (bir şeyi istemezden qabaq eta etmeye başlayan), ey deyyan (qehhar, mexluqatı Öz itaetine vadar eden), ey bürhan, ey sultan, ey rizvan, ey Ğüfran (meğfiret sahibi, tövbe eden bendenin günahını silib yerine savab yazan), ey sübhan (her bir eyb ve nöqsandan pak ve münezzeh), ey müstean (kömek istenilen), ey ne"met ve beyan sahibi! 6. ey o kes ki, her şey senin ezemetin müqabilinde zelildir, ey o kes ki, her şey senin qüdretin müqabilinde zelildir, ey o kes ki, her şey senin izzet ve şövketinin müqabilinde zelildir, ey o kes ki, her şey senin heybetinden xaze"dir, ey o kes ki, her şey senin xeşyetin müqabilinde zelildir, ey o kes ki, dağlar senin qorxundan parçalanır, ey o kes ki, asimanlar senin emrinle berqerardır, ey o kes ki, yerler senin iznin ile müsteqerdir (sabit, qerarlaşmış), ey o kes ki, şimşek hemd ile sene tesbih deyir, ey o kes ki, Öz memleketinin ehalisine (Öz bendelerine) zülm etmez! 7. ey xetaları bağışlayan, ey möhneti (qem-qüsseni) dağıdan, ümidlerin sonu, ey etaları böyük (vüs"etli) olan, ey hediyyeleri bexşiş eden, ey mexluqata ruzi veren, ey arzuları yerine yetiren, ey şikayetleri eşiden, ey mexluqatı dirilden, ey esirleri azad eden! 8. ey hemd ve sena sahibi, ey fexr ve ezemet sahibi, ey mecd ve ref"et (uca meqam) sahibi, ey ehd ve vefa sahibi, ey efv ve riza (razılıq) sahibi, ey minnet (ne"met) ve eta sahibi, ey fezl ve ferman sahibi, ey izzet ve ebediyyet sahibi, ey ehsan ve sexavet sahibi, ey zahiri ve batini ne"metler sahibi! 9. ilahi, heqiqeten men senden isteyirem ve seni and verirem Öz adına, ey mane" (övliyaullahları qoruyan, onlara kömek eden, yaxud mehrum olmağa layiq olanları mehrum eden), ey dafe" (mö"minlerden belaları def eden), ey rafe" (mö"minlere seadet, övliyaullahlara teqerrüb bexş etmekle derecelerini yükselden), ey sane" (kainatı ixtira eden), ey nafe" (istediyi layiqli bendelere xeyir yetiren), ey same" (eşiden), ey came" (cem eden), ey Şafe" (şefaetçi), ey vase" (istenilen şeylerden daha geniş eta eden, qeniliyi bütün feqirlere, ruzisi ve rehmeti bütün mexluqata şamil olan), ey müin (kömekçi)! 10. ey her şeyin yaradanı (faili), ey bütün mexluqatın xelq edeni, ey bütün ruzi verilenlerin ruzi vereni, ey bütün mülkiyyetde olanların maliki (sahibi), ey bütün qem-qüsse ve çetinlikde olanların qem-qüsselerini dağıdan, ey bütün müsibet görenlerin qemini dağıdan, ey bütün merhumlara rehm eden, ey bütün kömeksizlere kömek eden, ey bütün eyblilerin eybini örten, ey bütün qovulmuşların penahı! 11. ey çetinliklerdeki zexirem (ehtiyatım), ey müsibetlerdeki ümidim, ey vehşetlerdeki munisim, ey qürbetdeki yoldaşım, ey ne"met sahibim, ey qemli halımdakı dadıma yetenim, ey sergerdan qaldığım vaxt yol gösterenim, ey feqirlik (ehtiyac) çağında meni qeni eden, ey iztirar çağında menim penahım, ey qorxu halında menim kömek edenim! 12. ey qeybleri bilen, ey günahkarları bağışlayan, ey eybleri örten, ey qem-qüsseni dağıdan, ey qelbleri (me"nevi cehetden) halbahal eden, ey qelblerin tebibi, ey qelbleri nurlandıran, ey qelblerle üns tutan, ey qüsseleri dağıdan, ey qemleri aradan aparan. 13. ilahi, heqiqeten men senden isteyirem ve seni and verirem Öz adına, ey celil (sifetlerinde kamil), ey cemil (fe"lleri gözel, vesfleri kamil), ey vekil (kifayet eden, her bir işde bendelerini hifz edib zereri def eden), ey kefil (zamin), ey delil (düz yol gösteren), ey qebil, ey müdil (qelebe ve nüsrete yetiren), ey münil (eta eden), ey müqil (xetadan keçen), ey mühil (çare, tedbir eden)! 14. ey sergerdan qalanların yol göstereni, ey feryad edenlerin feryadına yeten, ey imdada çağıranların imdadına yetişen, ey penah isteyenlere penah veren, ey qorxanlara emin-amanlıq veren, ey mö"minlerin kömeyi, ey miskinlere rehm eden, ey asilerin (günahkar bendelerin) penahgahı, ey günhakarları bağışlayan, ey çaresizlerin duasını qebul eden! 15. ey ehsan ve cud (bexşiş) sahibi, ey fezl ve ne"met sahibi, ey emin-amanlıq sahibi, ey qüds (paklıq, müqeddeslik) ve sübhan (münezzehlik) sahibi, ey hikmet ve beyan sahibi, ey rehmet ve rizvan sahibi (razılığın yüksek derecesi), ey höccet ve bürhan sahibi, ey ezemet ve seltenet sahibi, ey re"fet ve kömek sahibi, ey efv ve ğüfran sahibi! 16. ey her şeyin rebbi (tekamüle doğru hidayet edeni), ey her şeyin me"budu, ey her şeyin xaliqi, ey her şeyin icad edeni, ey her şeyden evvel olan, ey her şeyden sonra qalan, ey her şeyin fövqünde olan, ey her şeye alim olan kes, ey her bir şeye qadir olan kes, ey o kes ki, her şey fani olar ve sen qalarsan! 17. ilahi, heqiqeten men senden isteyirem ve seni and verirem Öz adına, ey mö"min (emin-amanlıq bexş eden), ey müheymin (mexluqun emellerine, ecellerine ve ruzilerine nezaret eden), ey mükevvin (vücuda getiren), ey müleqqin (başa salan), ey mübeyyin (beyan eden), ey mühevvin (asanlaşdıran), ey mümekkin (seltenet bexş eden, sabitqedem eden), ey müzeyyin (zinet veren, gözelleşdiren), ey mü"lin (izhar eden), ey müqessim! 18. ey Öz mülkünde müqim (nezaretçi) olan, ey Öz seltenetinde ezeli olan, ey Öz celalında ezim olan, ey Öz bendelerine rehimli olan, ey her bir şeye elim (elmli) olan, ey ona qarşı me"siyet edenlere helim olan, ey ona ümid bağlayanlara kerim olan, ey Öz mexluqunda hekim (hikmetli), ey Öz hikmetinde letif, ey Öz lütfünde qedim (ezeli) olan! 19. ey o kes ki, yalnız fezline ümid dikiler, ey o kes ki, yalnız efvi isteniler, ey o kes ki, yalnız yaxşılığına ehsanına göz dikiler, ey o kes ki, yalnız edaletinden qorxarlar, ey o kes ki, mülkünden başqa heç ne davamlı deyil, ey o kes ki, senin seltenetinden başqa heç bir seltenet yoxdur, ey rehmeti her şeyi ehate eden, ey rehmeti qezebini qabaqlayan, ey elmi her bir şeyi ehate eden, ey misli beraberi olmayan kes! 20. ey qüsseleri dağıdan, ey qemlilerin qemini açan (sevinc bexş eden), ey günahları bağışlayan, ey tövbeleri qebul eden, ey mexuluqun xaliqi, ey ve"desine sadiq olan, ey ehdine vefa eden, ey sirrlere alim olan, ey çerdeyi yaran, ey camaata ruzi veren! 21. ilahi, heqiqeten men senden isteyirem ve seni and verirem Öz adına, ey eliyy (vesf edenlerin vesfinin, ariflerin elminin onu ehate ede bilmediyi), ey vefiyy (ehdine vefalı qalan), ey Ğeniyy (zaten qeni ve ehtiyacsız olan, bütün mexluqatın ona ehtiyaclı olduğu), ey meliyy (möhlet veren), ey hefiyy (kömekçi ve xeyirxah), ey reziyy (emrine itaet edib nehyinden çekinen bendeden razı olan), ey zekiyy, ey bediyy, ey qeviyy, ey veliyy (dost, ixtiyar sahibi, mövla)! 22. ey gözelliyi aşkar (zahir) eden, ey pislikleri örten (perdeleyen), ey bendelerini günah ve cinayetlerine göre tenbih etmeyen ve perdeleri yırtmayan, ey efvi böyük olan, ey bağışlaması gözel olan, ey meğfireti geniş olan, ey rehmet ellerini açan, ey gizli münacatlarla hemrah olan, ey bütün şikayetlerin qayıtdığı yer! 23. ey sabiq ne"met sahibi, ey vüs"etli rehmet sahibi, ey sabiq minnet sahibi, ey son derece te"kidli hikmet sahibi, ey kamil qüdret sahibi, ey (haqla batili ayıran) qet"i höccet sahibi, ey zahir olan keramet sahibi, ey daimi izzet sahibi, ey metin qüvve sahibi, ey nüsretli ezemet sahibi! 24. ey asimanları vücuda getiren, ey zülmetleri qerar veren, ey qelbden ağlayanlara rehm eden, ey xetalardan keçen, ey pislikleri, eybleri örten, ey ölüleri dirilden, ey ayeleri nazil eden, ey hesenatı qat-qat artıran, ey pis emelleri mehv eden, ey cezası şiddetli olan! 25. ilahi, heqiqeten men senden isteyirem ve seni and verirem Öz adına, ey müsevvir (mexluqata suret veren), ey müqeddir (qezavü-qederi müqedder eden), ey müdebbir (tedbir eden), ey mütehhir (pak eden), ey münevvir (başqalarına nur veren, nurlandıran), ey müyessir (asan eden), ey mübeşşir (müjde veren), ey münzir (qorxudan), ey müqeddim (bendelerden istediyini hikmet esasında Öz rehmetine müveffeq olmaqda qabağa salan), ey müexxir (bendelerden istediyi kesi hikmet esasında zelil edib rehmetinden axıra salan)! 26. ey beytül-heramın (hörmetli evin) rebbi, ey Şehrül-heramın (hörmetli ayın) rebbi, ey hörmetli vilayetin rebbi, ey rükn ve meqamın rebbi, ey meş"eri-heramın rebbi, ey mescidül-heramın rebbi, ey halal ve haramın rebbi, ey nur ve qaranlığın rebbi, ey tehiyyet ve salamın rebbi, ey mexluqatda qüdretin rebbi! 27. ey hakimlerin en yaxşı hökm edeni, ey edaletlilerin en edaletlisi, ey doğruçuların en doğruçusu, ey pakların en pakı, ey xelq edenlerin en gözeli, ey hesab çekenlerin en sür"etlisi, ey eşidenlerin en yaxşı eşideni, ey nezer edenlerin en besiretlisi, ey şefa verenlerin en yaxşı şefa vereni, ey kerametlilerin en kerametlisi! 28. ey arxası olmayanların arxası, ey istinad yeri olmayanların istinad yeri, ey zexiresi olmayanların zexiresi, ey heç bir möhkem penahgahı olmayanların möhkem penahgahı, ey heç bir feryada çatanı olmayanların feryada çatanı, ey heç bir fexri olmayanların fexri, ey heç bir izzeti olmayanların izzeti, ey heç bir kömekçisi olmayanların kömekçisi, ey heç bir munisi olmayanların munisi, ey heç bir aman vereni olmayanların aman vereni! 29. ilahi, heqiqeten men senden isteyirem ve seni and verirem Öz adına, ey asim (bendeleri günahlardan, pisliklerden hifz edib çekindiren), ey qaim (her şeye nezaret eden, Öz zatı esasında mövcud olan, her bir nefse nezaret eden), ey daim (hemişelik varlıq), ey rahim (rehm eden), ey salim (sağlamlıq bexş eden), ey hakim (hikmetli, hökm eden), ey alim, ey qasim (bendelerin işlerini bölüşdüren, yaxud onların nesiblerini veren), ey qabiz (hikmet esasında be"zi bendeleri ruziden mehrum eden), ey basit (Öz rehmet ve bexşişi ile bendelerine ruzi müqedder ve vüs"etli eden)! 30. ey ismet (günahdan amanda qalmaq) isteyenlere ismet bexş eden, ey rehmet isteyenlere rehm eden, ey meğfiret isteyenleri bağışlayan, ey kömek isteyenlere kömek eden, ey hifz olunmaq isteyenleri hifz eden, ey ikram olunmaq isteyenlere ikram eden, ey (tekamül üçün) yol isteyenlere yol gösteren (mürşid), ey feryadına çatmasını isteyenlerin feryadına yeten, ey kömek isteyenlerin kömeyi, ey dadına yetişmek isteyenlerin dadına yetişen! 31. ey zülm olunmayan eziz (izzet sahibi), ey lütfü ebedi olan letif, ey yatmayan qeyyum, ey fövte getmeyen daim, ey ölmeyen heyy, ey selteneti zavala uğramayan melik, ey fani olmayan baqi, ey cehaletin yol tapmadığı alim, ey team verilmeyen semed, ey zeiflemeyen qeviyy! 32. ilahi, heqiqeten men senden isteyirem ve seni and verirem Öz adına, ey ehed (zülmetin yol olmadığı nur, cehaletin yolu olmayan elm), ey vahid (vücud, eql ve derkde tecezzi (hisse-hisse olma) ve tekessürün (çoxluğun) sehih olmadığı, her bir cehetden vahid, yegane), ey Şahid (bütün işlere nezaret eden), ey macid (kerem ve izzet sahibi), ey hamid (teşekkür eden), ey raşid (bendeleri (mexluqları) onların Öz menfeetli işlerine hidayet edib yol gösteren), ey bais (ölüleri dirilden), ey varis (mexluqatdan irs aparıb tekce Özü qalan), ey zarr (xeyir üçün layiq olmayan bendelere zerer yetiren), ey nafe" (istediyi layiqli bendelere xeyir yetiren)! 33. ey bütün ezimlerden en ezemetli, ey bütün kerimlerden en kerim, ey bütün rehimlilerden en rehimli, ey bütün alimlerden en elmli, ey bütün hekimlerden en hekim, ey bütün qedimlerden en qedim (ezeli), ey bütün kebirlerden en böyük, ey bütün letiflerden en letif, ey bütün celillerden en celil, ey bütün ezizlerden en eziz! 34. ey bağışlaması kerim olan, ey minneti (ne"meti) böyük olan, ey xeyri çox olan, ey fezli qedim (ezeli) olan, ey lütfü daim olan, ey xilqeti letif olan, ey qem-qüsseni dağıdan, ey bed-hallığı, süst hallığı aradan qaldıran, ey mülkün maliki (sahibi), ey haqqın qazisi! 35. ey Öz ehdinde vefalı olan, ey Öz vefasında qeviyy (qüvveli) olan, ey Öz qüvvesinde eliyy (uca meqamlı) olan, ey Öz uca meqamında qerib (yaxın), ey Öz qürbünde (yaxınlığında) letif, ey Öz lütfünde şerif, ey Öz şerefinde eziz, ey Öz izzetinde ezim, ey Öz ezemetinde mecid, ey Öz mecdinde hemid (beyenilen hemd olunan)! 36. ilahi, heqiqeten men senden isteyirem ve seni and verirem Öz adına, ey kafi, ey Şafi, ey vafi, ey müafi (eziyyet ve xestelikden qoruyan), ey hadi (hidayet eden), ey da"i (de"vet eden), ey qazi, ey razi (emrini icra eden bendeleriden razı olan), ey ali, ey baqi! 37. ey o kes ki, bütün varlıqlar senin müqabilinde xaze"dir, ey o kes ki, bütün varlıqlar senin müqabilinde xaşe"dir, ey o kes ki, bütün varlıqlar senin üçün yaranıb, ey o kes ki, bütün şeyler senin vasitenle mövcud olur, ey o kes ki, bütün varlıqlar sene teref qayıdır, ey o kes ki, bütün varlıqlar senden (ezemetinden) qorxur, ey o kes ki, bütün varlıqlar senin sebebinle dayanıqlıdır, ey o kes ki, bütün varlıqlar sene teref qayıdır, ey o kes ki, bütün varlıqlar hemdinle sene, tesbih deyir, ey o kes ki, senin vechinden başqa bütün varlıqlar helak (mehv) olur. 38. ey o kes ki, senden başqa yere qaçış yeri yoxdur, ey o kes ki, senden başqa kese teref sığınacaq yeri yoxdur, ey o kes ki, senden başqa kese teref meqsed (qesd olunan yer) yoxdur, ey o kes ki, senden başqa heç bir qurtuluş yeri yoxdur, ey o kes ki, senden başqasına reğbet beslenmez, ey o kes ki, senden başqa qüvve ve hövl eta eden yoxdur, ey o kes ki, senden başqasından kömek istenilmez;, ey o kes ki, senden başqasına tevekkül olunmaz;, ey o kes ki, senden başqasına ümid bağlanmaz, ey o kes ki, senden başqasına ibadet (perestiş) olunmaz! 39. ey xovf olunanların en yaxşısı, ey reğbet olunanların en yaxşısı, ey istenilenlerin en yaxşısı, ey sual olunanların en yaxşısı, ey qesd olunanların (meqsed) en yaxşısı, ey zikr olunanların en yaxşısı, ey şükr (teşekkür) olunanların en yaxşısı, ey mehebbet gösterilenlerin (mehbubların, sevilenlerin) en yaxşısı, ey çağırılanların en yaxşısı, ey üns tutulanların en yaxşısı! 40. ilahi, senden isteyirem ve seni and verirem Öz adına, ey Ğafir (bağışlayan), ey satir (eybleri örten), ey qadir (her işe qüdreti olan), ey qahir (qehr ve qelebe sahibi), ey fatir (xelq eden, ixtira eden), ey kasir (bendelere mehebbet qanadlarını açan, yaxud bendelerin fikrini yaxşı fikirlere dönderen), ey cabir (bendelerin nöqsanlarını aradan qaldıran, yaxud be"zi işlere mecbur eden), ey zakir, ey nazir, ey nasir! 41. ey xelq edib derhal normal hala salan, ey müqedder edib derhal hidayet eden, ey belaları aradan qaldıran, ey gizli pıçıltıları (münacatı) eşiden, ey qerq olanları xilas eden, ey helak olanlara nicat veren, ey xestelere şefa bexş eden, ey ağladıb ve güldüren, ey öldüren ve dirilden, ey cüt varlıqları (erkek ve dişini) yaradan! 42. ey quruda ve deryada yolu olan, ey asimanlarda nişaneleri (mö"cüzeleri) olan, ey nişanelerde bürhanı olan, ey ölülerde qüdreti olan, ey qebirlerde ibreti olan, ey qiyametde mülkü (selteneti) olan, ey hesabda heybeti olan, ey mizanda qezaveti (hökmü) olan, ey cennetde savabı olan, ey odda (cehennemde) cezası olan! 43. ey o kes ki, qorxanlar yalnız sene teref qaçar, ey o kes ki, günahkarlar yalnız sene teref penah getirer, ey o kes ki, tövbe edenler yalnız sene teref qayıtmağı qesd eder, ey o kes ki, zöhd ehli yalnız sene reğbet eder, ey o kes ki, sergerdan (heyretde) qalanlar yalnız sene teref penah getirer, ey o kes ki, müridler yalnız senin vasitenle üns bağlayarlar, ey o kes ki, mühibler (seni sevenler) yalnız seninle fexr eder, ey o kes ki, xeta edenler yalnız senin efvine göz dikerler, ey o kes ki, ehli-yeqin yalnız sene teref meskunlaşar, ey o kes ki, tevekkül edenler yalnız sene tevekkül ederler! 44. ilahi, senden isteyirem ve seni and verirem Öz adına, ey hebib (bendelere ne"met verib Öz itaetine müveffeq eden, razı olduğu dine (islama) hidayet eden), ey tebib, ey qerib (yaxın), ey reqib (heç neyin ondan yayınmadığı keşikçi), ey hesib (kifayet eden), ey mühib (heybetli), ey müğis (penah veren), ey mücib (icabet eden), ey xebir (olmuş ve olacaq şeylere alim olan, heç neyin ondan qaib olmadığı, heç neyin ondan fövte getmediyi, her şeyin zatına, heqiqetine agah olan), ey besir (varlıqların hamısını, heç neye ehtiyacı olmadan müşahide eden, zahir ve batinleri gören, her şeyin kamal sifetleri onun üçün aşkar olan)! 45. ey bütün qeriblerden en qerib (yaxın), ey bütün hebiblerden en sevimli, ey bütün besiretlilerden en besiretli (agah), ey bütün xebirlerden en xebir, ey bütün şeriflerden en şerafetli, ey bütün uca meqamlılardan en uca meqamlı, ey bütün qüvvelilerden en qüvvelisi, ey bütün qenilerden en qeni, ey bütün ehsan sahiblerinden en çox ehsan eden, ey bütün reuflardan (mehr-mehebbetlilerden) en reuf! 46. ey meğlub edilmeyen qalib, ey Özü ixtira olunmayan ixtiraçı, ey Özü xelq olunmayan xaliq, ey heç kimin mülkiyyetinde olmayan malik, ey heç kesin zefer çala (qehr ede) bilmediyi qahir (qehr ve zefer sahibi), ey kimsenin (onun) meqamını yükseye qaldırmadığı uca meqamlı, ey Özünün hifz
 0  20  + 9